Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно.


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ЛИНКОВИ


› Министерство за труд и социјална работа – www.mtsp.gov.mk

› Македонско здружение за заштита при работа – www.mzzpr.org.mk

› Меѓународна организација за труд – www.ilo.org

› Европска агенција за безбедност и здравје при работа – www.osha.europa.eu/en

› Влада на Република Македонија – www.vlada.mk

› International Occupational Hygiene Association – www.ioha.net

› World Health Organization – www.who.int/en

› Center for Disease Control and Prevention – http://www.cdc.gov