Промена на јазик


ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ЛИНКОВИ


› Министерство за труд и социјална работа – www.mtsp.gov.mk

› Македонско здружение за заштита при работа – www.mzzpr.org.mk

› Меѓународна организација за труд – www.ilo.org

› Европска агенција за безбедност и здравје при работа – www.osha.europa.eu/en

› Влада на Република Македонија – www.vlada.mk

› International Occupational Hygiene Association – www.ioha.net

› World Health Organization – www.who.int/en

› Center for Disease Control and Prevention – http://www.cdc.gov