Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Документи


Кодекс за административни службеници
План за спречување и борба против корупција на Државниот инспекторат за труд
Правилник за внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд
Правилник за внатрешен ред и функционирање на Државниот инспекторат за труд
Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за труд (пречистен-текст)
Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за труд
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-115 od 12.01.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 01-1770 od 11.06.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-568 od 11.03.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-968 od 03.04.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-2602 od 05.10.2018

Правилник за систематизација на работни места на Државен инспекторат за труд 2020 година
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација на работни места на Државен инспекторат за труд
Измена Правилник за систематизација br. 01-5375 od 06.12.2019 godina
Измена Правилник за систематизација br.01-398 od 05.02.2019
Измена Правилник за систематизација br.01-307-4 od 30.01.2019
Измена Правилник за систематизација br.01-3334 od 06.11.2018
Интерна процедура за начинот на комуникација во рамките на Државниот инспекторат за труд

Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2022 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2021 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2020 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2019 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2018 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2017 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2016 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2015 година

Сметководствени политики
Процедура за исплата на додаток на плата
Процедура за јавни набавки 2021 година
Годишен план за јавни набавки
Листа на информации од јавен карактер
Стратешки план на Државниот инспектроат за труд 2015-2017 година
Органограм
Извештај за план и реализација на Буџет за 2016 година
Извештај за план и реализација на Буџет за 2017 година
Извештај за план и реализација на Буџет за 2018 година
Извештај за план и реализација на Буџет за 2019 година
Извештај за план и реализација на Буџет за 2020 година
Стратегија за безбедност и здравје при работа 2020(1)
Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020
Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 година
Национална Стратегија за вработување на Република Македонија Република Македонија2016-2020
Национална програма за пристојна работа 2015-2018
Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година
Табеларен преглед на вработени во Државниот инспекторат за труд

Годишна сметка за 2021 година
Годишна сметка за 2020 година
Годишна сметка за 2019 година
Годишна сметка за 2018 година
Годишна сметка за 2017 година
Годишна сметка за 2016 година

Службен трошковник – Финансиски извештај 2014/2015
Службен трошковник – Наративен извештај 2014/2015
Службен трошковник – Финансиски извештај 2017/2018
Службен трошковник – Наративен извештај 2017/2018

Стратешко планирање 2022-2024
Стратешко планирање 2018-2020
Стратешко планирање на ДИТ 2019-2021
Годишен план за работа на Државниот инспекторат за труд за 2023
Годишен план за работа на Државниот инспекторат за труд за 2021
Годишен план за работа на Државниот инспекторат за труд за 2021
Годишен план за проценка на ризици од корупција за Државниот инспекторат за труд за 2023
Годишен план за проценка на ризици од корупција за Државниот инспекторат за труд за 2022
Методологија за проценка на ризиците од корупција за Државниот инспекторат за труд за 2022
Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер 2021
Табели годишен план за работа 2021 excel