Мај
20
чет
2021
Тркалезна маса за проактивно откривање, идентификување и упатување на потенцијални жртви на трговија со луѓе заради трудова експлоатација
Мај 20 @ 10:00 am – 1:00 pm

Државниот инспекторат за труд во соработка со Советот на Европа ХИ II и Европската Унија,  преку проектот за превенција и борба против трговијата со луѓе во Северна Македонија, денеска одржаа  тркалезна маса насочена кон откривање, идентификација и упатување на потенцијалните жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, на која учествуваа  директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска,  Националната координаторка, Национална Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграцијa и  државна секретарка на МВР Магдалена Несторовска,  Оперативната раководителка на Програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје Лејла Дервишагиќ,, трудови инспектори  и други засегнати страни.

На тркалезната маса беа презентирани наодите од анализата која беше изработена од експерти и која се однесуваше на ставот и перцепцијата на трудовите инспектори за состојбата со трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација и потребите од обука со цел јакнење на нивните капацитети.
Трудовата експлоатација, односно принудната работа и трговијата со луѓе претставува грубо прекршување на човековите права и правата на работникот. Со цел да обезбеди доследна примена на законите, инспекторите го мониторираат нивото на усогласенот на актите и процедурите на работодавачите во различни сектори од економската дејност. Државниот инспекторат за труд, како орган кој со закон има надлежност да постапува во сите регистрирани и нерегистрирани субјекти кои вршат определена дејност, има  голема улога во детектирањето и откривањето на потенцијалните жртви на трговија со луѓе. Трудовите инспектори при вршењето на инспекциски надзори честопати се оние кои први доаѓаат во контакт со потенцијалните жртви на трговија со луѓе и од голема важност е да бидат запознаени со индикаторите за рано откривање на потенцијалните жртви,  како и да  имаат јасна претстава  за ова кривично дело, со што не би се пропуштиле дејствијата кои треба да се превземат и да не ги игнорираат индикаторите кои укажуваат дека можеби во конкретен случај постои трговија со луѓе,истакна директорката Тренчевска.
Исто така, беше истакната и важноста на заедничката меѓусебна соработка особено  со Министерство за внатрешни работи во борбата против трговија со луѓе  заради трудова експлоатација, како и со остабнатите релевантни чинители.


На тркалезната маса беше присутен и меѓународен експерт од Бугарија кој сподели искуства и позитивни пракси од работата на трудовата инспекција во Бугарија.
Воедно, на тркалезната маса се дискутираше за предизвиците со кои се соочуваат трудовите инспектори при откривање и прелиминарно идентификување на жртвите на ТЛ заради трудова експлоатација врз основа на претходно дефинирани индикатори  како и препораки за проценка на потребите за обука и зајакнување на знаењето на инспекторите за различните потреби на жените и мажите – жртви на ТЛ со цел трудова експлоатација.

Јул
16
пет
2021
Промоција на кампања за справување со непријавената работа “За да имаш подобар персонал – грижи се подобро за персоналот”
Јул 16 @ 11:00 am – 12:00 pm

Справувањето со неформалното вработување и соодветната заштита на работниците се предизвик и на глобално ниво, но и кај нас и бара меѓуинституционален и координиран пристап на сите надлежни институции, како и размена на информации и соработка со социјалните партнери и граѓанските организации.

Државниот инспекторат за труд е еден од главните чинители во процесот на сузбивањето на неформалната работа.
ДИТ врз основа на континуирана анализа на спроведените надзори на терен и анализа на изготвените извештаи ги разработува и подобрува алатките за справување и сузбивање на неформалната работа.

Врз основа на овие анализи ДИТ ја следи усогласеноста на правните субјекти со законската регулатива и ги насочува своите ресурси во вршење на инспекциските надзори кај оние работодавачи во дејностите каде што е утврдена најниска усогласеност со законската регулатива и дејности кои во најголем број на случаеви се појавуваат како најчести прекршители на одредбите од трудовото законодавство, истакнав на денешната промоција на кампањата
“За да имаш подобар персонал – грижи се подобро за персоналот”, насочена кон справување со непријавена работа.

Окт
13
сре
2021
Државниот инспекторат за труд домаќин на Оценска Мисија на инспекторите за труд
Окт 13 @ 10:30 am – Окт 15 @ 3:30 pm

Државниот инспекторат за труд од 13-ти до 15-ти октомври 2021 година e домаќин на Оценска мисија на инспекторатите за труд, организирана во рамките на проектот на Меѓународната организација на трудот: Платформа за вработување и социјални работи 2, во која учествуваат колеги инспектори од Република Србија и Република Српска.

Работниот состанок се одржа во просториите на Сојузот на синдикати на Македонија со цел запознавање на инспекторите со регулативата од областа на трудовото законодавство, организационата поставеност и надлежностите на Инспекторатот, улогата на Инспекцискиот совет и креирање на политиките на Министерство за труд и социјална политика од трудовата област, како и  високата соработка со социјалните партнери Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачите на кој присуствуваа директорката на Инспекторатот Јована Тренчевска, главната инспекторка за труд Весна Томовски и инспектори од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа, како и претставник на Инспекцискиот совет Јулијана Сиљановска, претставник на МТСП, претседателот на Сојузот на Синдикати Дарко Димовски и извршниот директор на Организацијата на работодавачи – Светлана Ристовска Антиќ и гостите инспектори од Република Србија и Република Српска.

На состанокот, беа разменети искуства за инспекциските постапки, добрите практики и предизвици со кои се соочуваат инспекторите.  При Оценската мисија, оценувачите инспектори ќе имаат можност да учествата во заеднички инспекциски надзори кај правни субјекти во кои директно ќе се запознааат со начинот и постапката на спроведување на инспекцискиот надзор.