Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Меѓународна организација на трудот

Трудова инспекција: Што е и што работи? > Прирачник за работници

Трудова инспекција: Што е и што работи? > Прирачник за работодавачи

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат

Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење стручни работи

Правилник за безбедност и здравје при работа на вработенните изложени на ризик од механички вибрации

Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава

Правилник за условите, начинот и програмата за полагање стручен испит за безбедност при работа

Правилник за начинот на водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа

Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар

Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа

Правилник за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа

Правилник за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во индустријата за вадење на минерали со бушење

Правилник за мерки за заштита при работа со екрани

К081 – Конвенција за инспекција на трудот

C81 Labour Inspection Convention

Конвенции и препораки за безбедност и здравје при работа на меѓународната организација на трудот


Програма за обука на МЦО-МОТ за „Градење на модерен и ефикасен систем на инспекција на трудот“

Модул 0  | Модул 1Модул 2Модул 3Модул 4Модул 5 | Модул 6Модул 7