Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Меѓународна организација на трудот

Трудова инспекција: Што е и што работи? > Прирачник за работници

Трудова инспекција: Што е и што работи? > Прирачник за работодавачи

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат

Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење стручни работи

Правилник за безбедност и здравје при работа на вработенните изложени на ризик од механички вибрации

Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава

Правилник за условите, начинот и програмата за полагање стручен испит за безбедност при работа

Правилник за начинот на водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа

Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар

Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа

Правилник за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа

Правилник за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во индустријата за вадење на минерали со бушење

Правилник за мерки за заштита при работа со екрани

К081 – Конвенција за инспекција на трудот

C81 Labour Inspection Convention

Конвенции и препораки за безбедност и здравје при работа на меѓународната организација на трудот


Програма за обука на МЦО-МОТ за „Градење на модерен и ефикасен систем на инспекција на трудот“

Модул 0  | Модул 1Модул 2Модул 3Модул 4Модул 5 | Модул 6Модул 7