Ndryshimi i gjuhës


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕFletëparaqitje


PARAQITUNI NË NUMRIN E TELEFONIT

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Mirë se erdhët në ueb faqen e
Inspektoratit Shtetëror të Punës


Ne luftojmë kundër ekonomisë së zezë.
Kjo e pengon zhvillimin e shtetit, e frenon zhvillimin e ekonomisë.Luftojmë kundër konkurrencës jolojale.
Kjo nuk lejon që biznesi të ecë përpara, i dëmton punëdhënësit e ndërgjegjshëm që kujdesen për të punësuarit e tyre.
Luftojmë për të drejtat e punëtorëve.Secili punëtor ka të drejtë për sigurim shëndetësor dhe pensional dhe ardhmëri të sigurt. Ne kujdesemi që këtë ta fitojnë.
Ne luftojmë që biznesi të shkojë përpara.


Paraqisni  parregullsitë dhe mosrespektimin e masave për mbrojtje nga korona virusi të miratuara nga qeveria në poplaki@dit.gov.mk 3296 – 310 dhe 3116 – 110

Lista e inspektorëve sipas drejtorive Linku

AK TUALE

Me qëllim që të përmbushen kërkesat e punëdhënësve për zvoglimin e procedurave administrative gjatë dorëzimit të lajmërimit në ISHP, ekziston mundësia e evidencës elektronike të këtyre lajmërimeve, me dërgimin e lajmërimeve në e-mail adresën vijuese prijava@mtsp.gov.mk. Fletëparaqitjet e unifikuara punëdhënësit do të mund ti gjejnë në ueb faqen e Inspektoratit Shtetëror të Punës (dit.gov.mk). Në varësi të llojit të detyrimit për paraqitje,punëdhënësit obligohen që ta gjenë dhe ta shtypin fletëparaqitjen/formularin përkatës dhe të njejtin duhet që ta plotësojnë me të dhënat e nevojshme, ta shënojnë me nënshkrimin dhe vulën e subjektit juridik dhe të skenuar ta dërgojnë atë në e- mail adresën e cituar më lart.

Kuptohet, ashtu si deri më tani fletëparaqitjet do të mund të dorëzohen edhe në formë të shkruar te Inspektori rajonal i punës, por edhe nëpërmjet emailit , në harmoni me afatet e parapara me ligj, ndërsa për mosrespektimin e dispozitave janë të parapara dënime ligjore për shkeljet e kryera.

INSPEKTORI I VETVETES

LISTAT KONTROLLUESE


Listat kontrolluese kanë për qëllim që punëdhënësi të kontrollojë se a e posedon tërë dokumentacionin e nevojshëm në harmoni me dispozitat ligjore dhe listat e plotësuara duhet t’i dorëzojë deri te njësia rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Punës.

Në këtë mënyrë, çdo punëdhënës vetvetiu është inspektor, kurse Inspektorati Shtetëror i Punës ka evidencë se ndërmarrja i plotëson të gjitha obligimet ligjore.

Përderisa  punëdhënësi nuk parashtron lista të plotësuara kontrolluese inspektori kompetent i punës do t’i vizitojë hapësirat e punëdhënësit dhe do të kryejë mbikëqyrje inspektive për kontrollimin e gjendjes.

REGJISTËR  I ÇERTIFIKATAVE  të dhëna për provimin e dhënë profesional nga siguria në punë.

Accessibility