Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Партизански одреди бр. 48 а
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: 02/3 224 504
E-mail: info@dit.gov.mk

Овластувања

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени од заштитени внатрешни и надворешни укажувачи

Маја Климовска

Раководител на одделение за правно-административни работи
Тел.075402879
Е-mail: majaklimovska@gmail.com

Овластено лице за водење евиденција за примање и давање на дарови

Хелен Марианне Стојковска

Виш соработник за спроведување на обука на вработени, меѓународна соработка и донаторски проекти
Тел. 078 577775
E-mail: helen_stojkovska@yahoo.com

Офицер за заштита на лични податоци

Јован Зафировиќ

Советник за обезбедување пристап до информации од јавен карактер и офицер за заштита на лични податоци
Тел: 076 298776
е-mail: jzafirovic@mtsp.gov.mk

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Јован Јованоски

Помлад инспектор од областа на работните односи
Тел.  075 240762
E-mail: jovanjovanoski9@gmail.com

Службеник за млади

Филип Силјановски

Помлад инспектор од областа на работните односи
Тел: 075 240 761
е-mail: filipsiljanovski90@gmail.com