Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно.


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Партизански одреди бр. 48 а
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: 02/3 224 504
E-mail: info@dit.gov.mk

Овластувања

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени од заштитени внатрешни и надворешни укажувачи

Ленче Коцевска

Државен советник за правни и нормативни работи
Тел.076456119
Е-mail: lkocevska@mtsp.gov.mk

 

Овластено лице за водење евиденција за примање и давање на дарови

Хелен Марианне Стојковска

Виш соработник за спроведување на обука на вработени, меѓународна соработка и донаторски проекти
Тел. 078 577775
E-mail: helen_stojkovska@yahoo.com

Офицер за заштита на лични податоци

Јован Зафировиќ

Советник за обезбедување пристап до информации од јавен карактер и офицер за заштита на лични податоци
Тел: 076 298776
е-mail: jzafirovic@mtsp.gov.mk

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Јован Јованоски

Помлад инспектор од областа на работните односи
Тел.  075 240762
E-mail: jovanjovanoski9@gmail.com

Службеник за млади

Филип Силјановски

Помлад инспектор од областа на работните односи
Тел: 075 240 761
е-mail: filipsiljanovski90@gmail.com