Во периодот од 06.12. до 10.12.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 171 инспекциски надзори.

Извршени беа 32 редовни инспекциски надзори кои опфаќаа надзор врз спроведување на повеќе закони за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење и Законот за заштита на населението од заразни болести. Исто така беа извршени 139 вонредни инспекциски надзори од кои 28 надзори по Законот за безбедност и здравје при работа, 26  по известувања за несреќи на работа, 3 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации, 25 надзори по Законот за заштита на населението од заразни болести, 9 надзори по Законот за заштита од пушење и 48 контролни инспекциски надзори по истекот на рокот од изречените инспекциски мерки.

Во овој извештаен период, изречени беа вкупно 41 решениe со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа, недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето, но и за утврдени недостатоци-неспроведени мерки за спречување на ширењето на Ковид-19.

При увид за повреда при работа кај работодавач во Неготино, утврдено е дека повредениот не носел лична заштитна опрема со која бил задолжен, а тоа било причината што се повредил и затоа му бил врачен прекршочен платен налог во износ од 30 евра во денарска противвредност, кој доколку го плати во рок од 8 дена по врачувањето, ќе го плати во износ од 50% од изречената глоба.

Во текот на изминатата работна недела од 06.12. до 10.12.2021 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 329 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 70 редовни надзори, 192 вонредни надзори и 67 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија. 

Во овој извештаен период, издадени се 46 решенија со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 8 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена.

Издадени се 9 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект и 2 барања за поведување на прекршочна постапка.​