Согласно член 23 од Законот за Младинско учество и младински политики(Сл. Весник на Р.С.М бр. 10/20), а во врска со Заклучокот од 57-та седница на Владата на Р.С.М одржана на ден 23.03.2021 година, Ве известуваме дека директорот на Државен инспекторат за труд, донесе Одлука со која за службеник за млади, лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашањата од интерес на младите во делокругот на надлежностите на Државниот инспекторат за труд, се именува

Филип Силјановски, Помлад инспектор од областа на работните односи
Одлука за назначување