Министерството за труд и социјална политика ги информира кандидатите кои
треба да полагаат стручен испит за безбедност при работа, дека испитот е
закажан на следниве термини:
04.12.2020 година – Испит за проверка на теоретското знаење на
кандидатите (теоретски дел), од 10:50 до 12:50 часот и
21.12.2020 година – Испит за проверка на практичната способност на
кандидатите (практичен дел), од 09:00 до 11:00 часот.

Подетално на следниот документ (линк)