Согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница од 21 март 2020, дека сите заклучоци, мерки, насоки и препораки во функција на преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 важат до завршување на периодот на постоење на вонредна состојба, ги известуваме сите вработени и работодавачи дека претходно обезбедените потврди издадени од градинките, основните училишта и центрите за социјална работа за корисниците на услугата дневен центар за деца/лица со попреченост, на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години (или активно 4 одделение), продолжуваат да важат и по 24 март 2020 година, односно нивната важност се продолжува до завршување на вонредната состојба.

Истото се однесува и на вработените со хронични состојби и бремени жени, кои се опфатени со мерките.

Јавното здравје е заедничка одговорност, само заеднички можеме да се заштитиме, апелираме сите да ги почитуваат препораките.

 

Vazhdojnë lejet e siguruara paraprakisht për prindin shfrytëzues i masës për lirim nga puna për shkak të përkujdesjes për fëmijën deri në moshën 10 vjet

Në përputhje me Konkluzionin e Qeverisë, të seancës së 25-të të mbajtur më dt. 21 mars 2020, se të gjitha konkluzionet, masat, udhëzimet dhe rekomandimet në funksion të ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së sëmundjes COVID-19 vlejnë deri në përfundimin e periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, i informojmë të gjithë të punësuarit dhe punëdhënësit se lejet e siguruara paraprakisht që i kanë lëshuar kopshtet, shkollat fillore dhe Qendrat për punë sociale për përfituesit e shërbimit qendër ditore për fëmijët/personat me aftësi të kufizuara, në emrin e prindit shfrytëzues i masës për lirim nga puna për shkak të përkujdesjes për fëmijën deri në moshën 10 vjet (ose deri në klasën e 4) vazhdojnë të vlejnë edhe pas 24 marsit të vitit 2020, respektivisht vlefshmëria e tyre vazhdohet deri në përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme.

E njëjta vlen edhe për të punësuarit me gjendje kronike dhe gratë shtatzëne, që janë përfshirë me masat.

Shëndeti publik është përgjegjësi e përbashkët, vetëm së bashku mund të mbrohemi, dhe apelojmë që të gjithë t’i respektojnë rekomandimet.​