Согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници во ноќна работа ( од 22 до 06 часот ) е должен да ја извести Инспекцијата на трудот.

Објавениот образец Известување за ноќна работа може да се достави и електронски на мејот :

prijava@mtsp.gov.mk