Во периодот од  27.02. до 03.03.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 165 инспекциски надзори.

Од нив 41 инспекциски надзори (20 редовни и 21 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 66 вонредни инспекциски надзори и тоа: 61  по известувања за несреќи на работа и 5 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 31 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 58 контролни инспекциски надзори.