Во текот на изминатата работна недела од 19.09. до 23.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 280 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 71 редовни надзори, 162 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 61 решенија од кои 51 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 9 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена и 1 решение за забрана за вршење на дејност.

Издадени се 5 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 1 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.