Во периодот од 8 до 12 август 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 112 инспекциски надзори.

Од вкупниот број на инспекциски надзори 71 инспекциски надзори (44 редовни и 27 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење.

Исто така беа извршени 18 вонредни инспекциски надзори: 17 по известувања за несреќa на работа и 1 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

По извршените надзори и утврдената фактичка состојба, на работодавачите им се врачени вкупно 34 решенија со наредба за утврдени недостатоци и неправилности од областа на безбедност и здравје при работа. По истекот на рокот за постапување, беа извршени 33 контролни инспекциски надзори.