Во текот на изминатата работна недела од 25.07 до 29.07.2022 год, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 184 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 48 редовни надзори, 90 вонредни надзори и 46 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 34 решенија од кои 25 решениja со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и 9 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена

Издадено е 1 барање за поведување на прекршочна постапка и 2 покани за порамнување.