Во периодот од  13 до 17.02.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 163 инспекциски надзори.

Од нив 72 инспекциски надзори (50 редовни и 22 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 50 вонредни инспекциски надзори и тоа: 40  по известувања за несреќи на работа , 7 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 3 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.   

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 54 решенија со наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 41 контролен инспекциски надзор.

Во текот на изминатата работна недела од 06 до 10.02.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 276 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 68 редовни надзори, 75 контролни инспекциски надзори и 133 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 51 решенија од кои 45 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 6 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 11 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 3 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во периодот од  06 до 10.02.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 154 инспекциски надзори.

Од нив 49 инспекциски надзори (39 редовни и 10 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 37 вонредни инспекциски надзори и тоа: 33  по известувања за несреќи на работа , 1 по претставка од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 3 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 48 решенија со наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 44 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период поднесена е 1 кривична пријава за работодавач и одговорно лице до Основното јавно обвинителство Скопје за непревземени мерки за безбедност и здравје при работа за несреќен случај со смртни последици.

Во текот на изминатата работна недела од 30.01 до 03.02.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 251 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 30 редовни надзори, 64 контролни инспекциски надзори и 157 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.  

 Во овој извештаен период, издадени се вкупно 60 решенија од кои 50 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 10 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 7 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 4 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.Во текот на изминатата работна недела од 30.01 до 03.02.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 251 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.
Од вкупниот број на надзори извршени се 30 редовни надзори, 64 контролни инспекциски надзори и 157 вонредни надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија.
Во овој извештаен период, издадени се вкупно 60 решенија од кои 50 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 10 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.
Издадени се 7 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 4 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во периодот од 30.01. до 03.02.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 137 инспекциски надзори.

Од нив 55 инспекциски надзори (10 редовни и 45 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 50 вонредни инспекциски надзори и тоа: 46  по известувања за несреќи на работа , 3 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 1 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.   

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 43 решенија од кои 41 со опомена или наредба и 2 забрани за користење на неиспитана опрема за работа.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 32 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 10 платни налози на работодавач и одговорно лице со вкупно изречена глоба од 5200 евра во денарска противвредност заради неизвестување на Државниот инспекторат за труд во рок од 48 часа по случена повреда при работа и заради непревземени мерки од областа на безбедност и здравје при работа од страна на работодавачот за повреден работник. Исто така, по неприфаќање на постапка за порамнување од страна на работодавач и неговото одговорно лице, поднесена е 1 прекршочна пријава со вкупно изречена глоба од 3500 евра во денарска противвредност до надлежен суд заради неизвршена обука за безбедна работа на повреден работник.

Во периодот од 23 до 27.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 156 инспекциски надзори.

Од нив 74 инспекциски надзори (31 редовни и 43 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 32 вонредни инспекциски надзори и тоа: 30  по известувања за несреќи на работа и 2 по претставка од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.   

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 50 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 49 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период поднесена е 1 кривична пријава  на работодавач и одговорно лице за непревземени мерки од областа на безбедност и здравје при работа на градежен објект каде се случила несреќа на работа со смртни последици кај ангажираното лице со кое работодавачот не склучил договор за работа и не го пријавил во задолжително социјално и здравствено осигурување.

Во текот на изминатата работна недела од 23 до 27.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 264 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 58 редовни надзори, 42 контролни инспекциски надзори и 164 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.  

 Во овој извештаен период, издадени се вкупно 66 решенија од кои 54 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 12 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 2 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 3 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во периодот од 16 до 20.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 99 инспекциски надзори.

Од нив 40 инспекциски надзори (20 редовни и 20 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени  вонредни инспекциски надзори и тоа: 20  по известувања за несреќи на работа , 2 по претставки  од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 1 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.   

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 21 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 36 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 3 платни налози од кои 2 платни налози на работодавач и одговорно лице со вкупно изречена глоба од 3500 евра во денарска противвредност заради неизвршена обука за безбедна работа на вработен кој се повредил на работно место и 1 платен налог на вработен со вкупна изречена глоба од 30 евра во денарска противвредност заради неносење на лична заштитна опрема при извршување на своите работни задачи.