Во текот на изминатата работна недела од 17 до 21.10.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 294 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 68 редовни надзори, 174 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 54 решенија од кои 44 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 10 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 10 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект од кои за 3 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во периодот од 10 до 14 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 130 инспекциски надзори.

Од вкупниот број на инспекциски надзори 57  инспекциски надзори (35 редовни и 22 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 43 вонредни инспекциски надзори: 37 по известувања за несреќa на работа, 5 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 1 по барања  од страна на работодавачи за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

По извршените надзори и утврдената фактичка состојба, на работодавачите им се врачени вкупно 31  решениe со наредба за утврдени недостатоци и неправилности од областа на безбедност и здравје при.

Во истиот период беа извршени 30 контролни надзори во кои е утврдено дека работодавачите постапиле по решенијата за утврдени недостатоци.

Во овој извештаен период издадени се 2 платни налози на работодавач и одговорно лице со висина на глобата од 1400 евра во денарска противвредност заради утврден недостаток -неизвршен здравствен преглед на вработен кој се повредил на работа.

Во текот на изминатата работна недела од 10 до 14.10.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 222 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 60 редовни надзори, 112 вонредни надзори и 50 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 39 решенија од кои 36 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 3 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 1 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Во текот на изминатата работна недела од 26.09. до 30.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 226 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 57 редовни надзори, 121 вонредни надзори и 48 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 52 решенија од кои 48 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 4 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 4 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 2 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во текот на изминатата работна недела од 19.09. до 23.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 280 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 71 редовни надзори, 162 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 61 решенија од кои 51 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 9 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена и 1 решение за забрана за вршење на дејност.

Издадени се 5 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 1 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во периодот од 12 до 16 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 135 инспекциски надзори.

Од вкупниот број на инспекциски надзори 64  инспекциски надзори (29 редовни и 35 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 32 вонредни инспекциски надзори: 3o по известувања за несреќa на работа од кои 1колективна несреќа во дејноста градежништво и 2 по барања  од страна на работодавачи за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

По извршените надзори и утврдената фактичка состојба, на работодавачите им се врачени вкупно 37  решенија со наредба за утврдени недостатоци и неправилности од областа на безбедност и здравје при работа.

Во истиот период беа извршени 39 контролни надзори во кои е утврдено дека работодавачите постапиле по решенијата за утврдени недостатоци.

Во овој извештаен период издадени се 4 платни налози од кои 2 на работодавач и одговорно лице за непријавување на градежни работи во висина од 500 евра во денарска противвредност и 2 платни налози на работодавач и одговорно лице за неизвршен здравствен преглед во овластена здравствена установа на повредениот работник, во висина од 1400 евра во денарска противвредност. Во овој извештаен период поднесена е и 1 кривична пријава за работодавач кој ангажирал непријавни работници кои работеле на градежен објект и при несреќа на работа и двајцата се здобиле со повреди со смртни последици, а исто така работодавачот претходно не ги превземал мерките од областа на безбедност и здравје при работа.

Во текот на изминатата работна недела од 12.09. до .09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 226 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 57 редовни надзори, 118 вонредни надзори и 51 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 45 решенија од кои 38 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 7 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена

Издадени се 12 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Во текот на изминатата работна недела од 05.09. до 09.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 180 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 49 редовни надзори, 91 вонредни надзори и 40 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 24 решенија од кои 18 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 6 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена

Издадени се 17 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект и 4 барање за поведување на прекршочна постапка

Во периодот од 05 до 09 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 124 инспекциски надзори.

Од вкупниот број на инспекциски надзори 52  инспекциски надзори (27 редовни и 25 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 37 вонредни инспекциски надзори: 31 по известувања за несреќa на работа од кои 1 е со смртни последици во дејноста трговија на големо и мало, 4 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 2 по барања  од страна на работодавачи за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

По извршените надзори и утврдената фактичка состојба, на работодавачите им се врачени вкупно 36  решенија со наредба за утврдени недостатоци и неправилности од областа на безбедност и здравје при.

Во истиот период беа извршени 35 контролни надзори во кои е утврдено дека работодавачите постапиле по решенијата за утврдени недостатоци.

Во овој извештаен период издадени се 4 платни налог на вработени кои не ја користеле личната заштитна опрема при работењето, во висина од 30 евра во денарска противвредност.