Со цел правилна и единствена примена на членот 35 став 1 точка 7 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството,  Државниот инспекторат за труд,  достави барање  ( кликни тука ) за толкување до надлежната Комисија за толкување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Од страна на надлежната Комисија  беше доставено  толкување ( кликни тука )

Воедно од Сојузот на синдикати на Македонија, до Државниот инспекторат за труд беше доставена дополнителна информација, која се однесува на допрецизирање на доставените толкувања на Комисијата. ( кликни тука )

Комисијата за утврдување на условите кај правното или физичкото лице за вршење стручни работи од областа на безбедност при работа, ја формира Министерот за труд и социјална политика и истата е составена од 5 члена. Комисијата постапува во согласност со Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење стручни работи („Сл.весник на РМ’’ бр.37/08).

Постапката за аплицирање на барателот започнува во Министерството за труд и социјална политика, а потоа комисијата врши вонреден инспекциски надзор во работните простории, опремата и документацијата на правното или физичко лице – барател.

Прочитајте повеќе..

Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Државен инспекторат за труд број 04-3052/6 од 21.08.2020 година и тоа:
Во глава V ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД; работно место под реден број 4…

Превземи го целиот документ