Во периодот од 16 до 20.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 99 инспекциски надзори.

Од нив 40 инспекциски надзори (20 редовни и 20 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени  вонредни инспекциски надзори и тоа: 20  по известувања за несреќи на работа , 2 по претставки  од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 1 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.   

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 21 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 36 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 3 платни налози од кои 2 платни налози на работодавач и одговорно лице со вкупно изречена глоба од 3500 евра во денарска противвредност заради неизвршена обука за безбедна работа на вработен кој се повредил на работно место и 1 платен налог на вработен со вкупна изречена глоба од 30 евра во денарска противвредност заради неносење на лична заштитна опрема при извршување на своите работни задачи.

Во текот на изминатата работна недела од 16 до 20.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 197 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 40 редовни надзори, 37 контролни инспекциски надзори и 120 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 33 решенија од кои 28 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 5 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 4 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 4 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Во периодот од 09 до 13.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 99 инспекциски надзори.

Од нив 49 инспекциски надзори (22 редовни и 27 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 17 вонредни инспекциски надзори и тоа: 14  по известувања за несреќи на работа , 2 по претставки  од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 1 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 30 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 33 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 2 платни налози на работодавач и одговорно лице со вкупно изречена глоба од 3500 евра во денарска противвредност заради необезбедување на пристап до работно место со специфична опасност.

Во текот на изминатата работна недела од 09 до 13.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 209 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 34 редовни надзори, 41 контролни инспекциски надзори и 134 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 47 решенија од кои 42 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 5 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 6 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Во текот на изминатата работна недела од 03 до 06.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 89 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 2 редовни надзори, 33 контролни инспекциски надзори и 54 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 15 решенија од кои 13 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 2 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 2 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Во периодот од 03 до 06.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 38 инспекциски надзори.

Од нив 13 инспекциски надзори (1 редовeн и 12 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 9 вонредни инспекциски надзори и тоа: 8  по известувања за несреќи на работа и 1 по претставка од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 7 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 16 контролни инспекциски надзори.

Во периодот од 26 до 30.12.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 148 инспекциски надзори.

Од нив 45 инспекциски надзори (11 редовни и 34 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 56 вонредни инспекциски надзори и тоа: 53  по известувања за несреќи на работа од кои два за несреќи со смртни последици (двете случени во Скопје),  1 по претставка од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 2 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 29 решенија со опомена или наредба.  По истекот на рокот за отстранување на недостатоците и неправилностите, извршени беа 48 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 2 платни налози на работодавач и одговорно лице со вкупно изречена глоба од 750 евра во денарска противвредност заради недоставување на потребна документација за извршување на инспекциски надзор за несреќа на работа.

Во текот на изминатата работна недела од 26 до 30.12.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 220 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 31 редовни надзори, 137 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 41 решенија од кои 34 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 7 решенија со наредба за не постапување по решението со опомена.

Издадени се 4 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Во периодот од 19 до 23.12.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 140 инспекциски надзори.

Од нив 61 инспекциски надзори (38 редовни и 23 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 41 вонредни инспекциски надзори и тоа: 36  по известувања за несреќи на работа,  1 по претставкa од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 4 по барања од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

За утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и согласно Законот за заштита од пушењето, изречени беа  вкупно 38 решенија со опомена или наредба. По истекот на рокот за отстранување на утврдените недостатоци и неправилности, извршени беа 38 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 2 платни налози на  работодавач и одговорно лице со вкупна изречена глоба од 800 евра во денарска противвредност, за непревземени мерки од областа на безбедност и здравје при работа (неизвршена обука за безбедна работа,неизвршен здравствен преглед,неизготвена изјава за безбедност и неизготвено упатство за безбедна работа), утврдено при инспекциски надзор за случена повреда при работа на вработен.