Во периодот од  09 до 13.05.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 180 инспекциски надзори.

Од нив 87 инспекциски надзори (48 редовни и 39 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење Законот за заштита од пушењето.

Исто така беа извршени 42 вонредни инспекциски надзори и тоа: 36  по известувања за несреќи на работа, 4 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации и 2 по барање од страна на работодавачи за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите од царинската управа, ИПАРД фондови и сл.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 50 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето и 1 забрана за користење на неиспитано средство за работа .

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, извршени се 51 контролен инспекциски надзор.

За утврдени недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа, кои резултирале со загрозување на живот  и здравје на вработените, издадени се вкупно 3 платни налози: 1 платен налог издаден на работник со изречена глоба од 30 евра во денарска противвредност и 2 платни налози издадени на работодавач и одговорно лице кај работодавач со вкупна глоба од 3500 евра во денарска противвредност. Исто така поднесена е и 1 кривична пријава на работодавач заради непревземени мерки од областа на безбедност и здравје при работа за смртен случај при работа.

Во текот на изминатата работна недела од 09.05. до 13.05.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 314 надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 110 редовни надзори, 140 вонредни надзори и 64 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 63 решенија од кои 54 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 9 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена .

Издадени се 6 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект од кои за 1 работодавач поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд активно врши редовни и вонредни инспекциски надзори заради доследна примена на одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија.

Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби и исплата на додаток на плата за работа во недела извршени се вкупно 143 инспекциски надзори во 9 региони на територијата на РСМ од страна на инспекторите по работни односи.

При инспекциските надзори утврдени се неправилности за исплата на додаток на плата за работа во недела кај 14 работодавачи при што донесени се инспекциски мерки опомена.

Во прилог листа на правни субјекти кои не исплатиле додаток на плата за работа во недела.

Листа на субјекти

Во периодот од  03 до 06.05.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 133 инспекциски надзори.

Од нив 61 инспекциски надзори (29 редовни и 32 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење Законот за заштита од пушењето. При некои инспекциски надзори беше вршена контрола врз спроведувањето на повеќе закони истовремено за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење, Законот за заштита на населението од заразни болести, Закон за постапување по претставки и предлози, Закон за приватните агенции за вработување и други закони и подзаконски акти.

Исто така беа извршени  вонредни инспекциски надзори и тоа: 17  по известувања за несреќи на работа од кои 1 смртен случај во преработувачка индустрија, 4 надзори за спроведување на мерки,одлуки на Владата на РСМ за заштита на населението од заразни болести и 1 по барање од работодавач за потребите на Царина на РСМ.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 33 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето .

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, извршени се 50 контролни инспекциски надзори.

Во текот на изминатата работна недела од 02.05. до 06.05.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 195 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 59 редовни надзори, 103 вонредни надзори и 33контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 49 решенија од кои 45 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 3 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена и 1 решенија за забрана за работа во недела во траење од 15 дена.

Издадени се 2 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект од кои за 1 работодавач поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка

Во периодот од  25.04 до 29.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 168 инспекциски надзори.

Од нив 91 инспекциски надзори (41 редовни и 50 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење. При некои инспекциски надзори беше вршена контрола врз спроведувањето на повеќе закони истовремено за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење, Законот за заштита на населението од заразни болести, Закон за постапување по претставки и предлози, Закон за приватните агенции за вработување и други закони и подзаконски акти.

Исто така беа извршени 21 вонредни инспекциски надзори и тоа: 19  по известувања за несреќи на работа и 2 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 41 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето . За утврдени неправилности – недоставување на Известување за отпочнување со вршење на дејност до Државниот инспекторат за труд, издадени се 2 платни налози на 2 работодавача со вкупна глоба од 1750 евра во денарска противвредност.

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, извршени се 56 контролни инспекциски надзори.

Како би ја оцениле моменталната состојба во областа на безбедност при работа во Република Северна Македонија?

Ако направиме паралела на состојбата во областа на безбедност и здравје при работа во Република Северна Македонија, од донесувањето на Законот за безбедност и здравје при работа од 2007 година до денес, може да се каже дека состојбата не е идеална, но има огромен напредок, благодарение на зголемената свест од страна на работодавците и работниците во однос на големото значење на безбедноста и здравјето при работа во смисла на безбедна и здрава средина, безбедни и здрави работници и крајната цел – сигурни приходи од дејноста на работодавците. Секако, секогаш сите чинители треба да тежнеат за напредок, бидејќи безбедноста и здравјето при работа е жива материја која треба да се негува и унапредува.

Пандемијата со ковид-19 се одрази на работната средина во сите сектори, како се одрази врз работата на Инспекторатот?

Државните инспектори за труд во периодот на пандемијата со ковид-19 беа во првите „борбени редови“ веднаш по медицинскиот кадар во здравствените установи, кои непрекинато ја следеа состојбата кај работодавците во смисла на спроведување на мерките, одлуките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширењето на ковид-19, а во согласност со Законот за заштита на населението од заразни болести.

Каква е состојбата со екипирањето и каква е соработката со другите инспекции и субјекти?

Старосната структура во Државниот инспекторат за труд е висока, во 2021  година во Државниот инспекторат се вработија 23 нови инспектори, а според планот за 2022 година се планира да се вработат уште 26 инспектори. Со новите вработувања и во идните години, цел е да се постигне целосна екипираност на Државниот инспекторат за труд.
Што се однесува на соработката со другите инспекции и субјекти, истата е на солидно ниво и соработката е во склоп на работните задачи и надлежности на нашиот инспекторат.

Доживотното учење е една од клучните области за ефикасност во работата на државните службеници. Кои се плановите за стручно усовршување на инспекторите за безбедност и здравје при работа?

Инспекторите за труд имаат право и должност, според Законот за инспекциски надзор, континуирано, професионално и стручно да се усовршуваат и обучуваат, во согласност со потребите на инспекциската служба во која се вработени. Стручното усовршување се врши преку генерички обуки врз основа на Годишната програма за генерички обуки на Инспекцискиот совет и специјализирани обуки врз основа на Годишната програма за специјализирана обука на инспекторите на Државниот инспекторат за труд. Во текот на една година, Инспекцискиот совет организира и спроведува најмалку три генерички обуки, а Државниот инспекторат за труд организира и спроведува најмалку три специјализирани обуки на инспекторите и тоа поединечни специјализирани обуки за инспекторите од областа на работните односи и инспекторите од областа на безбедност и здравје при работа.

Микропретпријатијата и малите и средните претпријатија сочинуваат речиси 93% од сите претпријатија во ЕУ, а слична е ситуацијата и во Mакедонија. Тие често пати немаат знаење и ресурси за да ги исполнат барањата за безбедност и здравје при работа. Како да се промени тоа?

Според Законот за безбедност и здравје при работа, работодавецот доколку нема соодветен стручен кадар и техничка опременост сам да ги изврши стручните работи за безбедност при работа може обврските што треба да ги исполни да ѝ ги довери на надворешна стручна фирма од областа на безбедност при работа. Таа обврска има фискална импликација со стручната фирма и микро, малите и средните претпријатија не можат да си дозволат континуирано да бидат изложени на тој трошок. Еден од начините за решавање е да се изрегулира материјата која се однесува на обврски на работодавците од областа на безбедност и здравје при работа во новиот или измени на стариот Закон за безбедност и здравје при работа, а истата ќе се однесува само на микро и мали претпријатија, односно на намалување на обврските на тие работодавци. Сепак, крајниот збор во однос на регулативата ќе ја има законодавецот – Министерството за труд и социјална политика.

Кои се клучните предизвици за инспекцијата за безбедност и здравје при работа?

Клучните предизвици за инспекцијата за безбедност и здравје при работа во наредниот период се:
– поголема застапеност на теренот, со акцент на ризичните дејности;
– подигање на свеста на работодавците и работниците за областа безбедност и здравје при работа;
– намалување на бројот на повреди и смртни случаи при работа;
– зголемување на бројот на инспектори;
– пренесување на практичните искуства и имплементирање во законската регулатива од оваа област;
– подобрување на квалитетот на инспекциските надзори и др.

Што би им порачале на клучните чинители во областа на безбедност и здравје при работа?

Државниот инспекторат за труд е во нераскинлива врска со сите чинители во областа на безбедност и здравје при работа, но и сите чинители имаат обврска секој во својот домен професионално да придонесува за унапредување на безбедноста и здравјето при работа. Државниот инспекторат за труд е отворен да ја продлабочи таа врска, да се разменуваат искуствата, да се подига свеста кај работодавците и работниците за важноста на областа безбедност и здравје при работа, сѐ со цел да се намалат повредите и смртните случаи при работа, да се зголемат мерките за лична и колективна заштита на работниците, да се изнајдат прифатливи законски решенија со кои ќе биде овозможена подобра имплементација на законската регулатива од оваа област кај работодавците итн. Заедничката заложба на сите чинители неминовно ќе доведе до бенефити во секој поглед и на задоволство на сите чинители.

 

Во текот на изминатата работна недела од 26.04. до 29.04.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 293 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 96 редовни надзори, 142 вонредни надзори и 55 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 49 решенија од кои 43 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 6 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена.

Издадени се 6 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Во периодот од  18.04 до 22.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 144 инспекциски надзори.

Од нив 87 инспекциски надзори (43 редовни и 44 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење Законот за заштита од пушењето. При некои инспекциски надзори беше вршена контрола врз спроведувањето на повеќе закони истовремено за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење, Законот за заштита на населението од заразни болести, Закон за постапување по претставки и предлози, Закон за приватните агенции за вработување и други закони и подзаконски акти.

Исто така беа извршени  вонредни инспекциски надзори и тоа: 18  по известувања за несреќи на работа и 3 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 47 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето .

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, извршени се 36 контролни инспекциски надзори.