Пријава од анонимен подносител
Работни односи / Безбедност и здравје при работа
Aнонимен подносител
Податоци за пријавениот работодавач
Пријавен работодавач
Назив:
Седиште и место:
Дејност на работодавецот:
На што се однесува Вашата претставка
- Краток опис:

  
Пријава од познат подносител
Работни односи / Безбедност и здравје при работа
Подносител на пријавата (преставката)
Физичко / Правно лице
Име и Презиме:
Адреса:
Контакт:
Друг работодавач
Синдикат
Државен орган
Здружение
Други
Податоци за пријавениот работодавач
Пријавен работодавач
Назив:
Седиште и место:
Дејност на работодавецот:
На што се однесува Вашата претставка
- Краток опис:
  
ПРИЈАВА
ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ
Пополнете една од долунаведените пријави за да пријавите работа на црно.
ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

Поддржано од Кралството Холандија
Почетна За нас ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред министерот за труд и социјална политика.
Испекторатот за труд делува на територијата на целата држава преку воспоставената мрежа на испектори која брои 71 инспектори за работни односи, односно 60 инспектори за работни односи и плус 11 интегрирани инспектори за работни односи и безбедност и здравје при работа како и 38 инспектори за безбедност и здравје при работа.

Во рамките на државниот испекторат за труд функционираат четири сектори:
  • Сектор за испекциски надзор од областа на работните односи
  • Сектор за испекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа
  • Сектор за нормативна дејност за безбедност и здравје при работа
  • Сектор за координација
Сектор за испекциски надзор од областа на работните односи
Тел: 02/ 3 296 320 и 3 116 110

Во секторот за работни односи се вршат испекторски надзори и испекциски работи од областа на работното законодавство. Истотака, секторот е задолжен за вршење испекциски надзор кај работодавците за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа.

Во другите надлежности на секторот за работни односи при Државниот испекторат за труд спаѓаат: следење на примената на одредбите од законот за штрајк, подготовка и донесување на управни акти во постапката при вршење на надзор, подготовка на прекршочни и кривични пријави.
Сектор за испекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа
Тел: 02 3 116 110

Секторот за заштита при работа во Државниот испекторат за труд е задолжен за извршување на работи од областа на заштита при работа, особено за вршење надзор кај работодавците за исполнети ХТП услови, изготвување и поднесување барања за поведување на прекршочна и кривична пријава.

Секторот за заштита при работа ги евидентира пријавените повреди на работа, дава согласност за исполнети услови за заштита при работа, врши увид, односно испекција во деловните простории и објекти каде се обавуваат работни задачи и вршење на увид во документацијата, општите акти и исправи.
Партизански одреди бр. 48 а
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: 02/3116 110 факс: 02/3224 504
развиено од: Synapse
Copyright © 2010 Државен Инспекторат за Труд