Промена на јазик

ЛинковиДежурен инспекторПофалби и критики

ПРИЈАВА


ПРИЈАВА од анонимен подносителПРИЈАВА од познат подносител
ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Документи


Правилник за внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд
Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за труд
Буџет на Државниот инспекторат за труд
Годишен план за јавни набавки
Листа на информации од јавен карактер
Стратешки план на Државниот инспектроат за труд 2015-2017 година
Органограм
Извештај за реализиација на Буџетот
Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020
Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 година
Национална Стратегија за вработување на Република Македонија Република Македонија2016-2020
Национална програма за пристојна работа 2015-2018
Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година
Табеларен преглед на вработени во Државниот инспекторат за труд
Годишна сметка за 2016 година
Стратешко планирање 2018-2020
Годишна сметка за 2017 година
Службен трошковник – Финансиски извештај 2014/2015
Службен трошковник – Наративен извештај 2014/2015
Службен трошковник – Финансиски извештај 2017/2018
Службен трошковник – Наративен извештај 2017/2018