Промена на јазик

ЛинковиДежурен инспекторПофалби и критики

ПРИЈАВА


ПРИЈАВА од анонимен подносителПРИЈАВА од познат подносител
ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Документи


Правилник за внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд
Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за труд
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-115 od 12.01.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 01-1770 od 11.06.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-568 od 11.03.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-968 od 03.04.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-2602 od 05.10.2018
Буџет на Државниот инспекторат за труд
Годишен план за јавни набавки
Листа на информации од јавен карактер
Стратешки план на Државниот инспектроат за труд 2015-2017 година
Органограм
Извештај за реализиација на Буџетот
Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020
Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 година
Национална Стратегија за вработување на Република Македонија Република Македонија2016-2020
Национална програма за пристојна работа 2015-2018
Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година
Табеларен преглед на вработени во Државниот инспекторат за труд
Годишна сметка за 2016 година
Стратешко планирање 2018-2020
Годишна сметка за 2017 година
Службен трошковник – Финансиски извештај 2014/2015
Службен трошковник – Наративен извештај 2014/2015
Службен трошковник – Финансиски извештај 2017/2018
Службен трошковник – Наративен извештај 2017/2018