Непријавувањето на работниците, односно работа на црно, ја стимулира сивата економија. Сивата економија ја поткопува конкурентноста на фирмите и поединците и претставува неправична и незаконска предност на оние кои не ги исполнуваат законските обврски. Таа го кочи развојот на државата и го спречува напредувањето на економијата.

Работата на црно создава нелојална конкуренција, му наштетува на бизнисот и на совесните работодавци кои се грижат за своите вработени. Како последица од неа не се полнат здравствените, пензиските и социјалните фондови, на штета на сите граѓани на Република Македонија.

Да ја спречиме заедно работата на црно, да ги заштитиме добрите работодавци од нелојална конкуренција и да им обезбедиме сигурност на сите вработени. На тој начин сите добиваат – работниците не мора да се грижат за својата безбедност, бизнисот оди напред, а заедно со него се развива и економијата.

Кога работиш на црно, ти си дел од сивата економија, која го кочи развојот на државата. Ти си дел од црнилото, живееш без здравствено и пензиско осигурување и не можеш да ги користиш правата од социјално и здравствено осигурување.

Секој работник при вработувањето задолжително мора да добие од својот работодавач договор за вработување и копија од правата за задолжително социјално осигурување.

Доколку немаш договор за вработување, не добиваш плата согласно колективниот договот и не ги остваруваш правата согласно законот за работните односи и колективниот договор, можеш да се заштитиш од неправилности со тоа што ќе ја пополниш пријавата за неправилности која се наоѓа на оваа страница.

Повеќето работодавци се грижат за своите вработени со тоа што им обезбедуваат здравствено и пензиско осигурување. Ако не реагираме на време, нелојалната конкуренција добива можност да се шири и да ги загрози.

Оние кои не ги пријавуваат своите вработени ги оштетуваат сите граѓани и се неправедни спрема оние кои работат законски. Економијата и бизнисот не можат да напредуваат без почитување на законите. Со спречување на работата на црно се намалува нелојалната конкуренција.

Обврска на секој работодавец е при вработувањето на своите работници да им даде договор за вработување и копија од правата за задолжително социјално осигурување.

Државниот испекторат за труд им препорачува на сите работодавци да ги пополнат приложените контролни листи за да се осигураат дека работат согласно со правилата и законите.