Промена на јазик


ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Документи


Кодекс за административни службеници
Правилник за внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд
Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за труд
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-115 od 12.01.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 01-1770 od 11.06.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-568 od 11.03.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-968 od 03.04.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-2602 od 05.10.2018
Измена Правилник за систематизација br.01-3334 od 06.11.2018
Измена Правилник за систематизација br.01-307-4 od 30.01.2019
Измена Правилник за систематизација br.01-398 od 05.02.2019
Измена Правилник за систематизација br. 01-5375 od 06.12.2019 godina
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2015 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2016 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2017 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2018 година
Буџет на Државниот инспекторат за труд за 2019 година
Годишен план за јавни набавки
Листа на информации од јавен карактер
Стратешки план на Државниот инспектроат за труд 2015-2017 година
Органограм
Извештај за реализиација на Буџетот
Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020
Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 година
Национална Стратегија за вработување на Република Македонија Република Македонија2016-2020
Национална програма за пристојна работа 2015-2018
Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година
Табеларен преглед на вработени во Државниот инспекторат за труд
Годишна сметка за 2016 година
Стратешко планирање 2018-2020
Годишна сметка за 2017 година
Службен трошковник – Финансиски извештај 2014/2015
Службен трошковник – Наративен извештај 2014/2015
Службен трошковник – Финансиски извештај 2017/2018
Службен трошковник – Наративен извештај 2017/2018
Стратешко планирање на ДИТ 2019-2021
Годишна сметка за 2018 година