Промена на јазик


ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Документи


Правилник за внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд
Правилник за систематизација на работни места во Државниот инспекторат за труд
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-115 od 12.01.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 01-1770 od 11.06.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-568 od 11.03.2016
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-968 od 03.04.2018
Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација 04-2602 od 05.10.2018
Буџет на Државниот инспекторат за труд
Годишен план за јавни набавки
Листа на информации од јавен карактер
Стратешки план на Државниот инспектроат за труд 2015-2017 година
Органограм
Извештај за реализиација на Буџетот
Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020
Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 година
Национална Стратегија за вработување на Република Македонија Република Македонија2016-2020
Национална програма за пристојна работа 2015-2018
Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година
Табеларен преглед на вработени во Државниот инспекторат за труд
Годишна сметка за 2016 година
Стратешко планирање 2018-2020
Годишна сметка за 2017 година
Службен трошковник – Финансиски извештај 2014/2015
Службен трошковник – Наративен извештај 2014/2015
Службен трошковник – Финансиски извештај 2017/2018
Службен трошковник – Наративен извештај 2017/2018
Стратешко планирање на ДИТ 2019-2021
Годишна сметка за 2018 година