и тоа: 3 во Тетово, 1 во Куманово, 1  во Скопје, 2 во Гостивар и 1 во Кичево