Во текот на изминатата работна недела од 01.08.2022 до 05.08.2022 год, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 175 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 49 редовни надзори, 68 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија, постапено е и по 6 претставки кај работодавачи, по барање на вработени

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 30 решенија од кои 21 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци по различни основи од Законот за работни односи и 8 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена, исто така издадено е 1 решение за нерегистрирана дејност.

Издадени се 3 покани за порамнување и 3 платени налози, од коишто 1 е реализиран останатите 2 се во постапка.

Во периодот од 1 до 5 август 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 99 инспекциски надзори.

Од вкупниот број на инспекциски надзори 39 инспекциски надзори (21 редовни и 18 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење.

Исто така беа извршени 23 вонредни инспекциски надзори по известувања за несреќa на работа.

По извршените надзори и утврдената фактичка состојба, на работодавачите им се врачени вкупно 24 решенија со наредба за утврдени недостатоци и неправилности од областа на безбедност и здравје при работа. По истекот на рокот за постапување, беа извршени 37 контролни инспекциски надзори.

Во овој извештаен период издадени се 5 платни налози со вкупна глоба од 1040 евра во денараска противвредност, од кои 2 на работодавач и одговорно лице кај работодавачот со висина на глобата од 950 евра во денарска противвредност заради сторен прекршок-пред започнување со градежни работи не го известиле Државниот инспекторат за труд за местото каде ќе се изведуваат градежните работи (обврска  согласно чл.23 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа) и 3 платни налози на вработени за неносење лична заштитна опрема со висина на глобата од 30 евра во денарска противвредност. Исто така, поднесена е и 1 кривична пријава за работодавач кој не ги превзел мерките за безбедност и здравје при работа, по случена тешка несреќа на работа.

Во периодот од 23 до 29 јули 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 222 инспекциски надзори. Во периодот од 21 до 27 јули 2022 год. беше прогласена портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија на седница, ги усвои препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат за граѓаните и работодавачите во услови на тополотен бран.

Надзорите претежно беа вршени во дејностите каде работниците се изложени на неповолни микроклиматски услови, односно директна изложеност на високи температури на отворено или каде во текот на работењето се изложени на топлинско зрачење, но истовремено беа вршени и надзори по Годишниот план за работа на Државниот инспекторат за труд.

Од вкупниот број на инспекциски надзори 113 инспекциски надзори (25 редовни и 88 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа.

Исто така беа извршени 49 вонредни инспекциски надзори: 47 по известувања за несреќa на работа од кои за 1 колективна несреќа со 2 смртни случаи,  1 по барање од страна на работодавач за исполнети мерки за безбедност и здравје при работа за потребите на Царинската управа, ИПАРД фондови и сл. и  1 по претставка од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

По извршените надзори и утврдената фактичка состојба, на работодавачите им се врачени вкупно 36 решенија со наредба за почитување на препораките за превенција и заштита на работниците при работа во услови на топлотен бран, како и за утврдени недостатоци и неправилности од областа на безбедност и здравје при работа и 6 решенија за забрана за работа за уврдено непочитување на препораките односно затекнување на активности каде работниците се директно изложени на високи температури во период од  11 до 17 часот.

Исто така беа извршени 60 контролни надзори во кои е утврдено дека работодавачите ги почитувале претходно добиените решенија за забрана за работа или дека постапиле по решенијата за утврдени недостатоци.

Во овој извештаен период издадени се 2 платни налога на микро работодавач и одговорно лице кај работодавачот со висина на глобата од 500 евра во денарска противвредност заради сторен прекршок-пред започнување со градежни работи не го известиле Државниот инспекторат за труд за местото каде ќе се изведуваат градежните работи (обврска  согласно чл.23 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа).

Во текот на изминатата работна недела од 25.07 до 29.07.2022 год, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 184 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 48 редовни надзори, 90 вонредни надзори и 46 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 34 решенија од кои 25 решениja со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и 9 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена

Издадено е 1 барање за поведување на прекршочна постапка и 2 покани за порамнување.

Државните инспектори за труд на ден 27.07.2022 година  извршија вкупно 40 инспекциски надзори, од нив 25 се извршени во дејноста градежништво, а останатите во другите дејности.

Од вкупно извршените 40 инспекциски надзори 23 се вонредни а 17 се контролни инспекциски надзори. Изречени се вкупно 3 инспекциски мерки и тоа 1 решение со опомена,  1 решение со наредба  за почитување на препораките за превенција и заштита на работниците при работа во услови на топлотен бран и 1 решениe за забрана за работа за утврдено непочитување на препораките односно затекнување на активности каде работниците се директно изложени на високи температури во период од 11 до 17 часот.

Државниот инспекторат за труд Ве известува дека  согласно одлукитe на Владата на Република Северна Македонија препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат на ранливите категории на граѓани и работодавачите во услови на тополотен бран беа во важност во период 21 – 27.07.2022 година.

Државните инспектори за труд на ден 26.07.2022 година  извршија вкупно 52 инспекциски надзори од нив 29 се извршени во дејноста градежништво, а останатите во другите дејности.

Од вкупно извршените 52 инспекциски надзори 44 се вонредни а 8 се контролни инспекциски надзори. Изречени се вкупно 17 инспекциски мерки и тоа 1 решение со опомена,  11 решенија со наредба  за почитување на препораките за превенција и заштита на работниците при работа во услови на топлотен бран и 5 решенија за забрана за работа за утврдено непочитување на препораките односно затекнување на активности каде работниците се директно изложени на високи температури во период од 11 до 17 часот.

Државниот инспекторат за труд Ве известува дека согласно одлуките од 63-та и 64-та седница на Владата на Република Северна Македонија препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат за граѓаните и работодавачите во услови на тополотен бран се во важност до 27.07.2022 година.

По продолжување на рокот за важење на препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат за граѓаните и работодавачите во услови на тополотен бран до 27.07.2022 година Државниот инспекторат за труд продолжи со  вонредните инспекциски надзори над спроведување на препораките за превенција и заштита на вработените при работа во услови на топлотен бран.

Државните инспектори за труд на ден 25.07.2022 година  извршија вкупно 40 инспекциски надзори од нив 19 се извршени во дејноста градежништво, а останатите во другите дејности.

Од вкупно извршените 40 инспекциски надзори 34 се вонредни а 6 се контролни инспекциски надзори. Изречени се вкупно 5 инспекциски мерки и тоа 4 решенија со наредба  за почитување на препораките за превенција и заштита на работниците при работа во услови на топлотен бран и 1 решенија за забрана за работа за утврдено непочитување на препораките односно затекнување на активности каде работниците се директно изложени на високи температури во период од 11 до 17 часот.

Во периодот од 18 до 24 јули 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 282 инспекциски надзори.

Од нив 230 инспекциски надзори (42 редовни и 188 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење, како и почитување на препораките на Владата на Република Северна Македонија во услови на прогласена портокалова фаза на територија на целата држава.

Исто така беа извршени 34 вонредни инспекциски надзори: 28 по известувања за несреќa на работа, од кои 1 колективна несреќа и 2 смртни случаи во дејноста земјоделие и градежништво и  6 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 135 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа и 16 решенија за забрана за работа, сите во дејноста градежништво-дејност каде работниците се изложени на неповолни микроклиматски услови, односно директна изложеност на високи температури на отворено или каде во текот на работењето се изложени на топлинско зрачење. Забраните за работа се изречени заради непочитување на препораките на Владата на РСМакедонија, односно за одвивање на активности во периодот од 11 до 17 часот.

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, извршени се 80 контролни инспекциски надзори.

Во текот на изминатата работна недела од 18.07. до 22.07.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 212 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 80 редовни надзори, 87 вонредни надзори и 45 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 45 решенија од кои 43 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 2 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена

Издадени се 3 барање за поведување на прекршочна постапка.