Денес на покана на  претставници на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) се одржа работен појадок на кој присуствуваше директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска заедно со министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска.

Важноста од дијалог и соработка со Синдикатите е приоритет на Државниот инспекторат за труд, со цел почитување на законодавството со кое се регулират работничките права и правото на безбедни услови за работа  од страна на работодавачите.

На денешниот состанок  со  претседателот на ССНМ  Павле Беловски, проект менаџерот Дарко Дуридански и членот на ИО на ССНМ, Теодора Цветковска,  разговараме за работничките права на новинарите и на медиумските работници и за начините за унапредување на соработката  помеѓу ССНМ, МТСП и ДИТ, во делот на работното законодавство и законодавството од областа на безбедност и здравје при работа.

Претседателот на ССНМ Беловски посочи дека само преку интензивна соработка меѓу Синдикатот и институциите,  може да се дојде до конкретни резултати околу подобрување на положбата на работниците во медиумите. Тој побара институциите активно да се вклучат во заштита на правата на новинарите и другите медиумски работници бидејќи, според него само така ќе може да се спречи злоупотребата на медиумскиот труд од страна работодавачите.

На состанокот директорката на Државниот инспекторат за труд Тренчевска нагласи дека во континуитет согласно надлежностите на ДИТ се вршат контроли во сите дејност, вклучително и во медиумската дејност, за да се утврди дали се почитуваат правата на медиумските работници.  Инспекциските надзори и контроли продолжуваат и понатаму и секој работник ке биде заштитен во однос на правата од работен однос, правата утврдени во закон мора да се почитуваат, неправилностите да се пријавуваат за да може секое прекршување да биде санкционирано, согласно закон.

Соработката на Државниот инспекторат за труд со Синдикатите продолжува и редовните средби треба да бидат интензивирани во наредниот период.​

Државниот инспекторат за труд од 13-ти до 15-ти октомври 2021 година e домаќин на Оценска мисија на инспекторатите за труд, организирана во рамките на проектот на Меѓународната организација на трудот: Платформа за вработување и социјални работи 2, во која учествуваат колеги инспектори од Република Србија и Република Српска.

Работниот состанок се одржа во просториите на Сојузот на синдикати на Македонија со цел запознавање на инспекторите со регулативата од областа на трудовото законодавство, организационата поставеност и надлежностите на Инспекторатот, улогата на Инспекцискиот совет и креирање на политиките на Министерство за труд и социјална политика од трудовата област, како и  високата соработка со социјалните партнери Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачите на кој присуствуваа директорката на Инспекторатот Јована Тренчевска, главната инспекторка за труд Весна Томовски и инспектори од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа, како и претставник на Инспекцискиот совет Јулијана Сиљановска, претставник на МТСП, претседателот на Сојузот на Синдикати Дарко Димовски и извршниот директор на Организацијата на работодавачи – Светлана Ристовска Антиќ и гостите инспектори од Република Србија и Република Српска.


На состанокот, беа разменети искуства за инспекциските постапки, добрите практики и предизвици со кои се соочуваат инспекторите.  При Оценската мисија, оценувачите инспектори ќе имаат можност да учествата во заеднички инспекциски надзори кај правни субјекти во кои директно ќе се запознааат со начинот и постапката на спроведување на инспекцискиот надзор.

Денес, директорката Тренчевска учествуваше на Конференција по повод Светскиот ден на пристојна работа, 7 октомври во организација на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) која во своето обраќање ги истакна заложбите на Владата на Република Северна Македонија, а со тоа и заложбите на Државниот инспекторат за труд во насока на обезбедување на пристојна работа се насочени кон креирање политики и надзор над спроведувањето и примената на оние политики од страна на правните субјекти со кои се гарантираат можности за работа која е продуктивна, обезбедување фер приходи, сигурност на работно место, подобри можности за личен развој, социјална интеграција и еднаков третман на жените и мажите.

“Спроведувањето на законодавството каде се регулирани овие услови за работниците, односно обезбедување на услови за пристојна работа, за нас како инспекциски служба и за мене како директорка се приоритет во нашето постапување.  Нашата силна заложба како Инспекторат, е работниците да имаат сигурна работа во безбедни услови за нивното здравје и работа која ќе им овозможи редовен загарантиран приход. “

На конференцијата, во свое обраќање директорката Тренчевска посочи за важноста на зачестените инспекциски надзори кој доведоа до поголема одговорност кај работодавачите во почитувањето на законските одредби. Контролите имаа исто така превентивен ефект, што може да се констатира и од намалениот број на утврдени неправилности при инспекциските надзори.

“Овој месец започнуваме со примена на софтверот Е инспектор со кој значително ќе се унапреди транспарентноста на инспекциските надзори и работата на инспекторите, ќе се намали субјективноста во постапката од страна на инспекторот а со тоа и можноста од било какво незаконско однесување или постапување на инспекторот за време на надзорот. Ќе има електронски увид за сите извршени надзори на дневно ниво, кај кој правен субјект се врши надзор за секој инспектор поединечно и какво решение има донесено. Октомври до декември 2021 година ќе биде тест период во кој ќе бидат вклучени вонредните надзори, а од 1 јануари 2022 година сите инспекциски надзори (редовни, вонредни и контролни) ќе бидат спроведувани исклучиво преку софтверот Е инспектор”, истакна директорката Тренчевска.

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска денес се обрати јавната презентација и расправа по однос на Нацрт-текстот на новата “Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025 и Акциски план за БЗР 2021-2023”, организирана од Министерството за труд и социјална политика.
Безбедноста и здравјето при работа како основно човечко право и основен елемент кој ја опфаќа и социјалната и здравствената димензија на принципот за одржлив развој, заедно со работната способност и благосостојба на индивидуата  е клучниот елемент за севкупен социо-економски развој на секоја земја. Една од главните законски надлежности на ДИТ е  инспекциски надзор врз примената на Законот за безбедност и здравје при работа и  правилниците  за безбедност и здравје при работа, надзор при повреди при работа, колективните повреди и несреќи при работа со смртни последици  и контрола по преставки на работникот или преставникот на работниците за безбедност и здравје при работа како и по преставки или барање на работодавачите.
За 2021 година, примарна цел ни е исполнување на годишниот план за работа на ДИТ за 2021 год. при што инспекциските надзори  се планирани во дејности кои  според анализите претставуваат дејности со најголем ризик за непочитување на законската регулатива и  согласно воспоставените приоритети и ризици во однос на постоечката состојба во РСМ со пандемијата на заразна болест COVID-19. После прогласуањето  на пандемијата од заразна болест Ковид 19 во РСМ ,активностите на Државниот инспекторат за труд се  фокусираа  и кон спроведување на мерките, уредбите, одлуките, препораките и протоколите на Владата на Република Северна Македонија за справување со пандемијата од COVID-19 согласно своите надлежности и согласно Закон за заштита на населението од заразни болести.
Од вкупниот број на инспекциски надзори за  2020 година кој е 32.116 надзори, 22.866 надзори се извршени како вонредни инспекциски надзори за спроведување на уредбите, мерките, одлуките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за справување со пандемијата од COVID-19, како и надзор врз примената на Законот за заштита на населението од заразни болести, при што беа донесени 685 решенија за отстранување на утврдени недостатоци и беа издадени 21 платен налог за утврден прекршок на Законот за заштита на населението од заразни болести. Безбедноста при работа мора да биде приоритет на сите учесници во работниот процес, како на вработените така и на работодавците. Несреќите и повредите на работа мора да се минимизираат и сведат на најмала можна бројка. Тоа сигурно е во интерес на сите нас. Сигурно никој не сака да има изгубени работни саати и повредени работници.  Само со ситематски пристап од сите релевантни чинители може да се овозможи  да несаканите  последици, како што се тешки повреди со смртни последици, повреди, професионални болести и болести поврзани со работата да се сведе на минимум, и воедно да се постигнат такви услови на работа  во која работникот би имал чувство на задоволство во вршењето на своите професионални обврски” истакна во поздравното обраќање директорката.

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска, заедно со Националната координаторка и Државна секретарка во Министерството за внатрешни работи Магдалена Несторовска учествуваа на конференција на тема „Проценка на ризици и спречување на трговија со луѓе во синџирите на снабдување“ која се одржува на 23-24 септември 2021г во Белград.
Во насока на превенирање и спречување на трговијата со луѓе со цел трудова екслоатација во синџирите на снабдување, беа разгледани прашања и проблеми со кои се соочуваат земјите, споделени беа искуства, модели, упатства, закони и иницијативи од регионот. Отворени беа прашањата поврзани со политики на општествено одговорни јавни набавки во насока на почитувањето на човековите права од страна на приватни и јавни бизниси. Споделени беа искуства од Законите во Франција, презентирана анализа и искуство во неговата имплементација како и презентирани беа постоечките политики и предизвици во примената на податоците за набавки и ризици од трговија со луѓе.

Настанот се одржа во организација на Мисијата на ОБСЕ во Србија, заедно со Канцеларијата на специјалниот претставник и координатор на ОБСЕ за борба против трговија со луѓе и во соработка со Канцеларијата за координација на активностите против трговија со луѓе при Министерството за внатрешни работи од Србија. Учество земаа високи претставници од Националните комисии на државите во регионот од Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија и Црна Гора, претставници на стопанските комори, граѓански здруженија, судии и претставници на државни институции.

На работниот состанок, одржан на ден 14.07.2021 година во Инспекцискиот совет, меѓу претставници на Инспекцискиот совет, Државниот пазарен инспекторат, Државниот управен инспекторат и Државниот инспекторат за труд се разговараше за дигитализацијата и автоматизацијата на инспекциската постапка и работењето на инспекциските служби.

Институциите се заложија за интензивна меѓусебна соработка, со цел обезбедување на потребните технички средства за отпочнување на примена на пилот софтверското решение за вршење на инспекциски надзор.

Директорката на Државниот трудов инспекторат денес присуствуваше и се обрати на промовирањето на Националната платформа за женско претприемништво и ја потпиша Декларацијата со заложби за унапредување на условите за женско претприемништво.

Носители на платформата се Здружението на бизнис жени, Сојуз на стопански комори на Македонија, Националната федерација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување МИР.

Во обраќањето директорката Тренчевска истакна дека во последните неколку години креаторите на политиките навистина посветено работат на унапредувањето на родовата еднаквост. Родовата еднаквост се врати како приоритет во агендата на Владата и на локалните самоуправи. Се донесоа значајни стратешки документи, беше унапредена законската регулатива, се донесоа конкретни мерки, но и за прв пат родовата еднаквост е јасно и видливо препознаена и  посебно третирана како прашање, во Програмата на Владата.

Економското зајакнување на жените е од суштинско значење за да се постигне родова еднаквост, инклузивен социјален развој, просперитет и стабилност. Настојувањата за економско зајакнување на жените се обиди не само да се покаже нивото на демократизација на општеството, туку пред сè да се насочи земјата кон поправеден и подобар економски развој.

Тоа е зајакнување на општеството во целост, инвестиција во иднината и гаранција за просперитет на земјата. Инвестициите во жени се инвестиции во визијата на земјата!

Кога зборуваме за економско зајакнување на жените, всушност ние зборуваме за економските права на жените, вклучувајќи еднаков пристап до сопственост, имотот, до ресурсите, вклучувајќи финансии и градење на капацитети и пристап на еднаква основа како и мажите,  пристап до пристојна работа и целосно и продуктивно вработување; нивна економска независност или целосна способност слободно да ја наметнат својата автономија и да ги практикуваат своите избори.

Институциите во земјата мора да сторат повеќе за да помогнат во развојот на малите и средни бизниси, водени од жени претприемачки. Мора да се одвојуваат повеќе финансиски средства за поддршка на жените претприемачки. Пристапот до грантови, субвенции, кредити мора да биде олеснет за жените кои имат сопствени бизниси.

Да се биде успешна жена во бизнисот значи да верувате во себе и да верувате на вашиот инстинкт. Постојат луѓе кои ќе се сомневаат во вас и вашата способност да успеете во деловниот свет, само затоа што сте жена. Понекогаш, за да бидете успешни, мора да работите повеќе и многу понапорно за разлика од мажите. Но на крајот од денот, секој труд и посветеноста даваат резултат и ќе бидат препознаени и наградени.

Посакувајќи им успеси во развојот и проширувањето на деловните активности на жените претприемачки, директорката Тренчевска истакна дека тие треба да бидат пример за сите жени и девојки кои посакуваат да станат претприемачки.​

Како ја гледате улогата на ДИТ и неговото влијание на целокупната состојба во областа БЗР?

Неспорен е фактот дека Државниот инспекторат за труд е во нераскинлива спрега со системот за безбедност и здравје при работа и неговата функционалност и ефикасност на терен. Ако анализираме посуштински, лесно ќе се увиди дека секој правен акт од областа БЗР, без разлика дали е законски или подзаконски, по неговото усвојување и објавување во „Службен весник на РСМ“, преминува во надлежност на ДИТ, односно државните инспектори за труд кои вршејќи инспекциски надзор ја следат и неговата имплементација на терен, а преку тоа и неговата функционалност и применливост.

ДИТ е првата државна институција која може да ги согледа позитивните страни, но и пречките во пракса од секое ново донесено правно решение во областа БЗР, да согледа дали истото е функционално, применливо на терен, да прибере информации, ставови и размислувања, директно од засегнатите страни кои треба да го имплементираат (правни субјекти, стручни лица за БР, синдикални организации и сл.). Ова го велам затоа што од почеток, со моето доаѓање како прв човек на ДИТ, реков и сѐ уште стојам на ставот дека улогата на ДИТ не треба да биде само ,,механичкa” контрола на спроведеното и како резултат на тоа финално да имаме Записник во кој согласно со утврдената фактичка состојба ќе констатираме дека има или нема неправилности кај правното лице кај коешто се врши инспекцискиот надзор. Настојував и настојувам активностите да ги насочуваме кон укажување односно делуваме советодавно кај работодавците за примена на мерките. Секако таму каде што е неопходно се применуваат и репресивни мерки, но секогаш како последна мерка. Нормално работодавците, стручните лица и синдикатите се тие кои треба првично да делуваат во имплементација и почитување на постоечките законски решенија, но и сите измени, а ние сме тие кои ги потсетуваме, советуваме доколку нешто не е спроведено или е спроведено нецелосно со крајна цел зачувување на безбедноста и здравјето на вработените.

Какво е Вашето мислење за соработката со стручните здруженија?

За нас како Државен инспекторат за труд и лично за мене како директор, особено е значајна соработката со граѓанскиот сектор, односно со стручните здруженија, имајќи ја предвид експертизата со која располагаат овие здруженија.

Државниот инспекторат за труд соработува со сите здруженија кои работат на полето на безбедност и здравје односно соработува со сите чинители во општеството кои работат на полето на трудовото законодавство.

Придобивката од соработката со стручните здруженија е заемна, како за здруженијата, така и за претставниците на ДИТ. Размената на искуствата, информации и решавање на одредени проблеми кои се појавуваат во текот на имплементација на одредени нормативни одредби е од суштинско значење за подобрување на состојбата во оваа област.

Стручните здруженија ги сочинуваат истите стручни лица со кои ние контактираме на терен и од кои ги добиваме првите информации за состојбата со БЗР во правниот субјект во кој работат. Искрено верувам дека честите средби и дискусии, како и искрените контакти можат да доведат до градење на меѓусебна доверба и стручна соработка и поддршка.

На настаните кои се организираат од здруженијата, доколку бидат поканети, најчесто присуствуваат и претставници од ДИТ-инспектори, некогаш како предавачи, некогаш како учесници на работилници и отворени дискусии, некогаш и како слушатели, сѐ со цел едукација, но и размена на искуства.

Верувам дека и на колегите инспектори им одговара оваа комуникација и до сега не сум забележала дека нема интерес за соработка. Напротив, за секоја добиена покана за одреден настан се организираме да одговориме на истата и да овозможиме присуство на наши претставници.

Кој е Вашиот став во поглед на покриеноста со законски и подзаконски акти во областа БЗР? Дали како ДИТ сметате дека одредени законски и подзаконски решенија се неприменливи на терен?

Најголемиот дел од законската и подзаконската регулатива е донесена и усогласена со регулативата на Европската Унија.

Сметам дека не постои законско или подзаконско решение кое е неприменливо на терен во целина. Впрочем и донесувањето на регулативата е истата да биде применлива и да помогне областа за која се однесува да биде правно регулирана. Може да се случи одредена одредба откако ќе стапи на сила регулативата да биде потешко применлива во пракса и да бара дополнително усогласување или подготовка на одреден подзаконски акт. Има ситуации кога има одредени тешкотии при имплементацијата поради различни толкувања на обврските од страна на субјектите кои треба да го имплементираат и начинот на кој го имплементираат, но ако согледаме таква состојба како ДИТ реагираме пред сѐ советодавно и даваме насоки за пропусти и дообјаснување на одредени состојби. Во посериозни ситуации предлагаме и организирање на работилници, консултативни сесии, семинари, на кои покануваме претставници од надлежното министерство и заедно доаѓаме до крајни заклучоци и дефинирање на барањето кое произлегува од нормативниот акт.

Вообичаено е при носење на нов нормативен акт да сме дел од работната група која го подготвува, каде што се почитуваат нашите мислења и ставови, со оглед на искуството од пракса, така што верувам дека секое актуелно или ново законско и подзаконско решение е применливо, повеќе може да размислуваме и делуваме во насока колку е тоа јасно разбрано и прифатено од страна на субјектот кој треба да го имплементира.

За одредена регулатива може да дадеме иницијатива за промена на одредени решенија кои ги детектиравме како најпроблематични и претставуваат пречка при инспекциските надзори.

Кои се Вашите планови за подобрување на работата на ДИТ во делот на безбедност и здравје при работа?

Она што во наредниот период се планира е зајакнување на капацитетите на инспекторатот со нови вработувања на инспектори и план за дополнително екипирање во следните години, земајќи ја предвид возрасната структура на инспекторите.

Со поддршка на вицепремиерот Љупчо Николовски и неговиот кабинет, Владата усвои Информација со која беше задолжено Министерството за финансии да обезбеди буџет за нови вработувања на инспекциските служби со посебен акцент на Државниот инспекторат за труд. Благодарение на поддршката на Владата во првите два месеца од 2021 година се вработени тројца нови инспектори, а одобрени се буџетски средства и добивме позитивно мислење и согласност на Годишниот план за вработување за 2021 г. за дополнителни 14 нови инспектори, од кои 7 во делот на работни односи и 7 во областа на безбедност и здравје при работа.

Исто така, неминовна е потребата од континуирана едукација на инспекторите, средби со колеги од земји од регионот и земји од ЕУ со цел размена на искуства и гледишта, сето ова е важен сегмент за подобрување на надзорот.

Потоа следно нешто за кое искрено сум ангажирана заедно со колегите е идејата која произлезе од работните состаноци во ДИТ за формирање на Ресурсен центар за континуирана едукација и анализа, чија цел треба да биде континуирано јакнење на капацитетите на инспекторите, но и на вработените во инспекторатот во делот на администрацијата, и истиот може да се користи и од страна на други засегнати чинители во областа на трудовото законодавство, како и изнаоѓање на соодветно просторно решение за работа на инспекторите, со посебен акцент на подрачните одделенија во Скопје и подрачните одделенија каде што навистина просторните услови се лоши. Во моментов, посебно на територијата на Град Скопје, како институција сме лоцирани на три локации, со тоа ни е отежната комуникацијата, мобилноста, брзината на реакција и усогласување на активностите, но и пристапот на граѓаните до инспекторатот. Но верувам дека наскоро и овој проблем ќе го надминеме.

Тука би го спомнала и користењето на софтверот за инспекциски надзор ,,Е-инспектор“, кој верувам дека ќе го олесни и ќе го модернизира пристапот на инспекторот и ќе се воведе соодветна контрола на инспекторираните компании.

Што недостасува во ДИТ за зголемување на улогата на инспекторатот во подобрување на состојбата?

Бројот на инспектори, континуираната едукација на инспекторите, размената на искуство со колегите се генерално тоа што првично мислам дека ќе придонесе за поголема застапеност на терен на инспекторите, но дали состојбата ќе се подобри не зависи само од ДИТ. Наша цел е да го спроведеме планираното како до сега и да укажеме што сме утврдиле на терен, а согласно на тоа соодветно да реагираме. Верувам дека ако компаниите соодветно и исполнително ги почитуваат законските и подзаконските акти, соодветно реагираат на првичните наши укажувања при инспекциските надзори, состојбата без многу напор може многу брзо да се подобри.

Каков е Вашиот став за состојбата со безбедноста и здравјето при работа во РСМ гледано од бројките на инспектирани правни субјекти и бројот на повреди? Што е она што недостасува конечно да почнат да се намалуваат бројките на повреди при работа?

Државните инспектори за труд се секојдневно на терен спроведувајќи инспекциски надзори, кои можат да бидат редовни, вонредни и контролни согласно со моменталната состојба во државата, годишниот план за работа, барањата поднесени до ДИТ во форма на претставки, пријави, известувања, информации по допрен глас, известувања за несреќа при работа и сл.

Најискрено, за да дојде до намалување на бројката на повреди при работа не треба секогаш прстот да биде вперен кон ДИТ. Има низа предуслови кои треба да се регулираат, усогласат и дефинираат, односно да се исполнат.

Со направен инспекциски надзор не може секогаш да се спречи повреда при работа! Наш инспектор оди во правниот субјект, врши надзор согласно со законските и подзаконските обврски и утврдената фактичка состојба покажува дека сѐ е во ред. По завршување на инспекцискиот надзор инспекторот заминува. И еве се случува повреда при работа во правниот субјект. Чија е вината? На инспекторот? Не би требало така да се сублимираат работите.

Ако секој си ја врши својата работа и е исполнителен во делокругот на своите обврски, работи на подигање на свеста кај сите учесници во процесот во поглед на лична, колективна заштита, почитување на мерки и средства, примена на опрема за лична заштита, а извршителите го почитуваат сето тоа, сега на ова прашање немаше ни да има потреба да одговараме. Има ситуации кога работодавецот исполнил сѐ согласно со законските и подзаконските обврски, но пак се случува повреда. Затоа има постапка надзор за утврдување на причини и услови што довеле до повредата.

Како заклучок само ќе сублимирам дека полека треба да се менува перцепцијата дека ДИТ може да влијае на сѐ. Едноставно речено ако секој си ја работи својата работа професионално, чесно и ангажирано, за краток период сите ќе ги видиме бенефитите на таквата ангажираност.

Државниот инспекторат за труд постапува и ќе продолжи да постапува согласно со надлежностите, професионално и посветено. Нашата цел е работната средина кај секој работодавец да биде безбедна за работникот и за неговото здравје.

Превземено од tutela.org.mk

На ден 19.04.2021 година, од страна на инспектори од Државниот инспекторат за труд извршен е вонреден инспекциски надзор во Собранието на Република Северна Македонија, на ул. 11-ти Октомври бр 10 Скопје.

Вонредниот надзор е извршен во врска со спроведување на мерките, протоколите и препораките за превенција од Ковид 19 донесени од страна на Владата на РСМ, Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл.Весник. на РМ бр.66/04; 139/08; 99/09;149/14;150/15;37/16); Законот за измени и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести Сл.Весник. на РСМ бр. 257/20) и Одлуката за превентивни мерки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивната примена (Сл.в. на РСМ бр. 263 од 04.11.2020 година, Протоколот за превентивните мерки за сите работни места-Прилог 1 од Одлуката.

Извршен е увид во работните простории на Собранието / Су + Пр+ К3+ Пк/, канцеларии, сали, ходници, лифтови, помошни простории, влезови/излези.

Претставникот на субјектот за надзор, ги приложи донесенитe акти за спроведување на мерките за заштита и спречување на корона вирусот, кои сукцесивно се донесени и се применуваат од почетокот на пандемијата од страна на работодавачот а кои се однесуваат на работата на службите во Собранието и одржувањето на седници ( Протокол за организирање на конститутивна седница бр 02-2342/1 од 30.07.2020 година; Дополнение на Протокол бр 02-2342/1 од 30.07.2020 година за спроведување на гласање за пратеници кои се наоѓаат во домашна самоизолација број 09-2342/3 од 17.11.2020 година ) одобрени од Министерство за здравство, Комисија за заразни болести.

При надзорот извршен на ден 19.04.2021 година не се констатирани неправилности. Мерките предвидени со наведената регулатива се во целост обезбедени од страна на Собранието на Република Северна Македонија.

Владата на седницата одржана на 9 март 2021 година донесе Одлука за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID -19  предизвикана од вирусот SARS – CoV-2, случаите и времен период на нивна примена (Службен весник на РСМ бр.55/2021 од 09.03.2021 година) со која се забранува движење на населението и на возила од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија во временски период од 22:00-05:00 часот наредниот ден почнувајќи од 10 март 2021 (среда) до 22 март 2021 (понеделник), и заради потребата од одржување на континуитет на работниот процес и организацијата на работата на компанијата во смени и ноќна работа. Владата одлучи образецот за дозвола за движење кој беше во употреба во текот на 2020 година да продолжи да се употребува и во текот на 2021.

Дозволата ќе биде потврда за движењето на работникот во услови на ограничено движење и истата ќе треба да се приложи на увид до органите на државата. Дозволата за движење ќе важи исклучиво за лицето на чиешто име е издадена, ОД КОМПАНИИТЕ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА РАБОТА ВО СМЕНИ. За валидност на дозволата, производствените капацитети и другите компании кои работат во трета и четврта смена во времетраење на полицискиот час, потребно е овој образец да го вчитаат на нивен меморандум, со потпис и печат од одговорното лице во правното лице.

Работодавачите кои имаат работници во ноќна смена и за тоа се регистрирани, согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници за ноќна работа во ноќна смена меѓу 22,00 часот и 6,00 часот, должен е да ја извести инспекцијата на трудот (Државен инспекторат за труд), на следната електронска адреса: prijava@mtsp.gov.mk ​

Образец/Дозволата за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа.