Во текот на изминатата работна недела од 13.09. до 17.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 269 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Во овој извештаен период, издадени се 50 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19, како и решенија за утврдени неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа. Изречена е и една инспекциска мерка забрана за работа за небезбедни услови на градилиште.  

При надзорите било затечено 1  вработено лице кое не ја почитувало мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истото му бил врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Поведени се 2 прекршочни постапки со врачување на прекршочни платни налози, едната за неспроведени обврски на работодавачите од областа на безбедност и здравје при работа, а другата за вршење на нерегистрирана дејност.

Направени се исто така 31 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојабата по истекот на рокот од издадените решенија.

Во текот на работна недела од 06.09. до 10.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 206 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Во овој извештаен период, издадени се 27 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор
 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

При надзорите беа затечени 3 вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 50 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија. 

Државниот инспекторат за труд по зачестените јавувања на  граѓани околу мерката за ослободувањето од работа на бремените жени укажува дека согласно владина одлука, објавена во Службен весник, бремените жени се ослободуваат од работа и работни обврски со физичко присуство на работното место, до завршување на Пандемијата со КОВИД-19, прогласена од Светската здравствена организација.

Содржината на мерките е регулирана со членот 13, точка 11 и членот 16 од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест КОВИД-19, предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена, објавена во Службен весник на 04.11.2020 година.

Отсуството од работа и работни обврски со физичко присуство бремените жени кај работодавачот го оправдуваат со приложување на потврда од матичен гинеколог.

Заштитата на бремените работнички ги опфаќа сите, без разлика дали се во приватниот или државниот, односно јавниот сектор. Мерката треба да ја почитуваат сите работодавачи, без исклучок, дури и ако работничката даде согласност за одење на работа, бидејќи доколку дојде до несакани последици поради непочитувањето на мерката, одговорноста ќе биде на работодавачот.

Секое непочитување на оваа мерка од страна на работодавачите, ќе биде санкционирано согласно закон.

Ги известуваме сите граѓани дека на веб страната на Државниот инспекторат за труд  www.dit.gov.mk можат да пријават неправилности и непочитување на мерките за заштита од Корона вирусот донесени од Владата.

Оваа соопштение го објавуваме по изразениот интерес околу обврската за работа и работни обврски со физичко присуство на работното место, на бремените жени.​

Извештај за извршени надзори врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на ширење Ковид 19  во работните простории кај работодавачите во период 30.08.21 до 03.09.2021

Во текот на работна недела од 30.08. до 03.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 218 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите производство,трговија на големо и мало, угостителство. Во овој извештаен период, издадени се 11 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.
 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,

При надзорите беа затечени вработенo лицe коe не ја почитувал мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истиот веднаш му  беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 33 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија. 

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.​

Извештај за извршени надзори врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на ширење Ковид 19  во работните простории кај работодавачите  во период 23.08.21 до 27.08.2021

Во текот на работна недела од 23.08. до 27.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 203 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите производство, трговија на големо и мало, угостителство. Во овој извештаен период, издадени се 20 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,

 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор

 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,

При надзорите беа затечени 6  вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 34 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија.

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.

Во текот на работна недела од 16.08. до 20.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 151 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите трговија на големо и мало, угостителство . Во овој извештаен период, издадени се 15 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор
 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

При надзорите беа затечени 10 вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 20 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојабата по истекот на рокот од издадените решенија. 

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.

Актуелната епидемиолошка состојба во државата и значително зголемениот број на новозаразени случаи од вирусот Ковид-19, ги засили инспекциските надзори на инспекторите врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на неговото ширење во работните простории кај работодавачите! 

Во текот на работна недела од 09.08. до 13.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 222 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите трговија и угостителство. Во овој извештаен период, издадени се 32 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,
 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор,
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

При надзорите беа затечени 13  вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 13 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојабата по истекот на рокот од издадените решенија. 

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.

Засилените инспекциски надзори во услови на топлотен бран(портокалова фаза) го постигнаа очекуваниот ефект!

Во периодот од 29.07. до 06.08.2021 год. на целата територија на Република Северна Македонија беше прогласена портокалова фаза. Во тој временски интервал, активностите на Државниот инспекторат за труд беа насочени во контрола над спроведувањето на препораките на Владата во услови на тополотен бран (прекинување на активностите за дејности кои вршат работи на отворено од 11 до 17 часот, реорганизација на работното време, почести паузи, обезбедување засолништа од директна изложеност на сонце, обезбедување течности и лична заштитна опрема на вработените за заштита од сонце и др.).

Инспекторите за труд во овој период извршија вкупно 190 инспекциски надзори претежно во дејноста градежништво, а исто така и во дејностите производство и транспорт.

Во надзорите кои беа извршени до 11 часот, на работодавачите им се укажуваше на препораките и им се дава решенија со наредба да се придржуваат кон препораките на Владата, а во надзорите кои беа извршени по 11 часот, на сите затекнати работодавачи кои работат на отворено им се даваа решенија со забрана за работа во временски интервал од 11 до 17 часот. Во периодот на траење на портокаловата фаза беа издадени 39 решенија со наредба и 16 решенија за забрана за работа. На работодавачите на кои им беше дадено решение или забрана, во периодот од 11 до 17 часот, им беше направен контролен надзор. Беа извршени вкупно 31 контролен надзор, при што беше констатирано дека работодавачите ги почитуваат решенијата или забраните изречени од страна на инспекторите.

Инспекциските надзори во текот на 03.08.2021 година покажаа дека поголемиот број на градежни фирми ги почитуваат препораките на Владата на Република Северна Македонија во услови на топлотен бран (портокалова фаза) односно ги прекинуваат своите активности во периодот од 11 до 17 часот.

Во текот на вчерашниот ден, државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 43 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, за спроведувањето на препораките на Владата на РСМ во услови на портокалова (алертна) фаза. Издадени се 9 решенија со наредба за реорганизирање на работното време, обезбедување на засолништа за заштита од директна изложеност на сонце, обезбедување на лична заштитна опрема на вработените за заштита од сонце, обезбедување на вработените со течности, почести паузи и ротирање на вработените и др. Исто така издадена е 1 забрана за работа на работодавач кој е затекнат да работи во периодот од 11 до 17 часот. Извршени се и 6 контролни инспекциски надзори кај работодавачите каде е дадено решение со наредба или забрана за работа и во сите случаи работодавачите ги почитувале препораките односно постапиле по решенијата или по забраната за работа.

Во наредните денови, контролите на инспекторите ќе продолжат, се’ до завршување на портокаловата фаза. Се охрабруваат вработените и граѓаните да пријавуваат во Државниот инспекторат за неспроведување на препораките на Владата на РС Македонија од страна на работодавачите со цел да се постигне поголема ефикасност во работењето.

Во текот на 30.07.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 44 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, за спроведувањето на препораките на Владата на РСМ во услови на портокалова (алертна) фаза.

Инспекциски надзори се извршени во дејностите градежништво и производство. Во овој извештаен период постапувано е по 2 претставки од вработени за непочитување на препораките на Владата во услови на топлотен бран. За работодавачите кои не ги почитувале препораките издадени се 10 решенија со наредба за спроведување на препораките во услови на тополтен бран и 3 забрани за работа во периодот од 11 до 17 часот. Направени се исто така 7 контролни инспекциски надзори, таму каде е дадено решение со наредба, дали работодавачите ја почитуваат забраната за работа и констатирано е дека сите контролирани субјекти престанале со своите активности.

Во наредните денови, контролите на инспекторите ќе продолжат, се’ до завршување на портокаловата фаза. Се охрабруваат вработените и граѓаните да пријавуваат во Државниот инспекторат за неспроведување на препораките на Владата на РС Македонија од страна на работодавачите.​

Во текот на вчерашниот ден (29.07.2021 год.), државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 44 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, за спроведувањето на препораките на Владата на РСМ во услови на портокалова (алертна) фаза.

Сите инспекциски надзори се извршени во дејноста градежништво. Дел од работодавачите ги почитувале препораките на Владата, а за тие кои не ги почитувале издадени се 11 решенија со наредба да ги примената препораките во услови на тополтен бран и 8 забрани за работа во периодот од 11 до 17 часот. Направени се исто така 6 контролни инспекциски надзори, дали работодавачите ја почитуваат забраната за работа и констатирано е дека сите контролирани градилишта престанале со своите активности.

Во наредните денови, контролите на инспекторите ќе продолжат, не само во градежништвото, туку и во другите дејности кои се одвиваат на отворено и во работните простории каде заради технолошките процеси се создава зголемена температура, се’ до завршување на портокаловата фаза.