Во текот на изминатата работна недела од 17.01. до 21.01.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 292 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 48 редовни надзори, 200 вонредни надзори и 44 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија.

Во овој извештаен период, издадени се вкупно 77 решенија од кои 69 решение со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 7 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена и 1 решенија за забрана за работа во недела во траење од 15 дена.

Издадени се 8 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект, од кои за 1 правен субјект поведено е барање за поведување на прекршочна постапка.

Ве известуваме дека Државниот инспекторат за труд продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена на одредбите од Законот за работни односи и Законот за трговија.

На ден 16.01.2022 година извршени се вкупно 47 вонредни инспекциски надзори на територијата на РСМ од страна на дежурните инспектори.

При инспекциските надзори утврдени се неправилности кај 10 работодавачи при што кај 7 работодавачи за утврдената неправилност по различни основи е донесена инспекциска мерка опомена а кај 3 работодавачи е изречена инспекциска мерка решение  за забрана за вршење на работа согласно чл.50-а ст.3 од Законот за трговија (кај работодавачот работи работник во ден недела спротивно на закон).

Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи  имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно.

Државен инспекторат за труд

Во периодот од 03-14.01.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 113 инспекциски надзори.

Од нив 36 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 28 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита на населението од заразни болести. При некои инспекциски надзори беше вршена контрола врз спроведувањето на повеќе закони истовремено за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење и Законот за заштита на населението од заразни болести.

Исто така беа извршени 24 вонредни инспекциски надзори и тоа: 22  по известувања за несреќи на работа и 2 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 31 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа, недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето, но и за утврдени недостатоци-неспроведени мерки за спречување на ширењето на Ковид-19.

Во овој извештаен период поднесена е 1 кривична пријава за работодавач, за случена несреќа на работа со смртни последици кај вработен работник, заради непревземени мерки од областа на безбедност и здравје при работа.

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, беа извршени 17 контролни инспекциски надзори.

Во текот на работна недела од 03.01. до 05.01.2022 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 106 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 5 редовни надзори, 71 вонредни надзори и 30 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија. 

Во овој извештаен период, издадени се 7 решенија со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 4 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена.

Во текот на изминатата работна недела од 10.01. до 14.01.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 310 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 49 редовни надзори, 233 вонредни надзори и 28 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија. 

Во овој извештаен период, издадени се 48 решенија со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 8 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена и едно 1 решение за забрана за вршење на дејност.

Издадени се 11 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект и 1 барање за поведување на прекршочна постапка.

Ве известуваме дека Државниот инспекторат за труд продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена на одредбите од Законот за работни односи и Законот за трговија.

На ден 09.01.2022 година извршени се вкупно 43 вонредни инспекциски надзори на територијата на РСМ од страна на дежурните инспектори.

При инспекциските надзори утврдени се неправилности кај 6 работодавачи при што кај 5 работодавачи за утврдената неправилност и донесена е инспекциска мерка опомена согласно чл.134 ст.7 од ЗРО (не го известиле ДИТ за работа во недела) а кај еден работодавач е изречена инспекциска мерка решение  за забрана за вршење на работа согласно чл.50-а ст.3 од Законот за трговија (кај работодавачот работи работник во ден недела спротивно на закон).

Известување за опфат на туристички места во Република Северна Македонија за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови

Известување

Почитувани,

Државниот инспекторат за труд Ве известува дека Известувањата за работа во недела потребно е да ги доставувате исклучиво на следната електронска адреса: rabotavonedela@dit.gov.mk

Известувањата за работа на празник; за прекувремена работа; за ноќна работа;  за отпочнување на дејност; за отпочнување на вршење на градежни работи;  за несреќа при работа; како и Пријавата за полагање на стручен испит од областа на безбедност и здравје при работа или било каква друга пријава или известување да ги доставувате на следните електронски адреси: prijava@mtsp.gov.mk  или на  info@dit.gov.mk

Ова Известување е со цел правилно евидентирање на Вашите пријави во Државниот инспекторат за труд.

Државен инспекторат за труд

Почитувани,

Во врска со дилемата за примената на чл.4 став 4 од Законот за именување и дополнување на Законот за трговија за што до Државниот инспекторат за труд беа доставени бројни прашања, Ве информираме за следното:

Во членот 4 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија а во врска со член 25 од Законот за трговија е наведено :
“Трговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно со закон”.
Во член 2 од Законот за празниците дефинирани се државните празници и празниците на РСМ.
Согласно член 3 од наведениот закон овие празници се неработни денови за сите граѓани.
Во контекст на наведеното членот 4 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија се однесува само на членот 2 од Законот за празниците и ги опфаќа само државните празници и празниците на РСМ кои се неработни за сите граѓани и на тие денови работодавачите не можат да вршат дејност трговија на големо и мало.
Наведениот член не ги опфаќа и останатите верски празници и неработни денови за одредена категорија на граѓани од чл.4 од Законот за празниците на РСМ во кои денови работодавачите може да вршат дејност трговија на мало и големо.
За работа во државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно чл.2 од Законот за празниците на РСМ, работодавачите на работниците се должни да им исплатат додаток од плата за работа на празник во висина од најмалку 100% за секој час поминат на работа.

Во периодот од 27.12. до 31.12.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 160 инспекциски надзори.

Од нив 42 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа, 29 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита на населението од заразни болести и 6 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита од пушењето. При некои инспекциски надзори беше вршена контрола врз спроведувањето на повеќе закони истовремено за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење и Законот за заштита на населението од заразни болести.

Исто така беа извршени 33 вонредни инспекциски надзори и тоа: 30  по известувања за несреќи на работа и 3 по претставки од вработени, граѓани, разни институции, здруженија, организации.

Во овој извештаен период, изречени беа  вкупно 30 решенија со опомена или наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа, недостатоци согласно Законот за заштита од пушењето, но и за утврдени недостатоци-неспроведени мерки за спречување на ширењето на Ковид-19. Исто така беа издадени 2 платни налога за изречување на глоба заради необезбедена обука на вработен кој се повредил на работа, на правно  и одговорно лице во правното лице, во вкупен износ од 1000 евра во денарска противвредност.

По истекот на рокот на изречените инспекциски мерки, беа извршени 67 контролни инспекциски надзори.

Во текот на изминатата работна недела од од 27.12. до 31.12.2021 год, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 329 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 70 редовни надзори, 192 вонредни надзори и 67 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија. 

Во овој извештаен период, издадени се 46 решенија со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и издадени се 8 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена.

Издадени се 9 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект и 2 барања за поведување на прекршочна постапка.​

Се известуваат сите работодавачи дека од 01.01.2022 година влегуваат во сила измените и дополнувањата на Законот за  работните односи (Сл. Весник на РСМ бр.288/2021) со кои во член 134 став 2 е регулирано  дека,  „ден на неделен одмор е недела“.

Измените и дополнувањата на Законот за  работните односи (Сл. Весник на РСМ бр.288/2021) можете да го најдете на следниот линк: https://dit.gov.mk/?page_id=624

и Правилниците кои произлегуваат од измените и дополнувањата на законот, можете да ги најдете на следниот линк: https://dit.gov.mk/?page_id=622

Работниците кај работодавачите од трговија на големо и мало, денот на неделен одмор го користат во согласност со Законот за изменување и допoлнување на Законот за трговија (Службен Весник бр.295/2021), кој може да го најдете на следниот линк: https://dit.gov.mk/?page_id=624

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк: https://dit.gov.mk/wpcontent/uploads/2018/02/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-izvestuvanje-za-rabota-vo-nedela.pdf

Известувањето за вршење работа во недела, работодавачите можат да го достават електронски  на  следната меил адреса: rabotavonedela@dit.gov.mk  или во архивите на подрачните одделенија на ДИТ како и во централната архива во седиштето на ДИТ на бул. Партизански одреди бр.48А, Скопје.

Дополнителни информации за подрачните одделенија, регионите и контакт информации и телефонските броеви на инспекторите по подрачни одделенија можете да добиете на следниот линк: https://dit.gov.mk/?page_id=192

Со влегувањето во сила на законските измени и дополнувања, Државниот инспекторат за труд воспоставува дежурства во недела по региони. Ги охрабруваме сите работници  на кои ќе им бидат прекршени нивните права во врска со  работата во недела, спротивно на законските прописи, да пријават во Државниот инспекторат за труд.

Пријавувањето може да го направат на неколку начини:

– на веб страницата на ДИТ (https://www.dit.gov.mk) анонимно или како пријава од познат подносител,

– со поднесување на пријава во архивите на подрачните одделенија и во централата на ДИТ од понеделник до петок од 8.30 до 16.30,

– преку кол центарот повикувајќи го бројот 15131 од понеделник до петок од 8.30 до 16.30, и

– во недела почнувајќи од 2 јануари 2022 година од 8.30 до 16.30 часот на дежурните инспектори по региони (информации со податоци за дежурни инспектори во неделите во месец јануари 2022 можете да добиете на следниот линк: https://dit.gov.mk/?p=9833

Со ова известување Државниот инспекторат за труд сака уште еднаш да нагласи дека при инспекциските надзори приоритет ќе биде доследната примена на овие законски норми а со цел заштита на правата на работниците.

Државен инспекторат за труд