Година/период Нето износ на минимална плата Бруто износ на минимална плата Начин на утврдување со Закон или со објава во Службен весник во кој се објавени висинитеОддели со различно ниво од висината утврдена на ниво на Републиката (нето-бруто)*
20128.050 12.265
Закон (Сл.Весник на РМ, бр. 11/12) 6.263-10.393
20138.050 12.268 Објава (Сл.весник на РМ, бр. 40/13) 6.859-10.990
2014 8.800 13.140 Закон (Сл.весник на РМ, бр. 30/14) 7.500-11.696**
2015 9.590 14.114 Закон (Сл.весник на РМ, бр. 30/14) 8.050-12.403
2016-VIII 2017 10.080 14.739 Закон (Сл.весник на РМ, бр. 30/14) 9.000-13.540
IX 2017-VI 2018 12.000 17.130 Закон (Сл.весник на РМ, бр. 132/17) Изедначена висина
VII 2018-III 2019 12.165 17.370 Објава (Сл.весник на РМ, бр. 126/18) Изедначена висина
IV 2019-XI 2019 12.507 17.943 Објава (Сл.весник на РСМ,бр. 59/19) Изедначена висина
XII 2019 14.500 20.997 Закон (Сл.весник на РСМ, бр.239/19) Изедначена висина
I 2020-III 2020 14.500 21.107 Закон (Сл.весник на РСМ, бр.239/19) Изедначена висина
IV, V, VI 2020 14.500 21.107 Уредба со законска сила (Сл.весник на РСМ, бр. 88/20) Изедначена висина
VII 2020-III 2021 14.934 21.776 Објава (Сл.весник на РСМ,бр. 75/20) Изедначена висина
IV 2021-III 2022 15.194 22.146 Објава (Сл.весник на РСМ, бр.80/21) /

* Согласно Законот за минимална плата во Република Македонија ( „Сл. весник на РМ,“ бр. 11/2012) во одделот производство на текстил, производство на обувки и производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната плата се утврдува со коефициенти утврдени во Законот и тоа за 2012 година-0,778, за 2013 година -0,852.

**За 2014, 2015, 2016 заклучно со август 2017 година, висината е утврдена со Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата ( „Сл. весник на РМ“ бр. 30/2014).

Владата на седницата одржана на 9 март 2021 година донесе Одлука за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID -19  предизвикана од вирусот SARS – CoV-2, случаите и времен период на нивна примена (Службен весник на РСМ бр.55/2021 од 09.03.2021 година) со која се забранува движење на населението и на возила од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија во временски период од 22:00-05:00 часот наредниот ден почнувајќи од 10 март 2021 (среда) до 22 март 2021 (понеделник), и заради потребата од одржување на континуитет на работниот процес и организацијата на работата на компанијата во смени и ноќна работа. Владата одлучи образецот за дозвола за движење кој беше во употреба во текот на 2020 година да продолжи да се употребува и во текот на 2021.

Дозволата ќе биде потврда за движењето на работникот во услови на ограничено движење и истата ќе треба да се приложи на увид до органите на државата. Дозволата за движење ќе важи исклучиво за лицето на чиешто име е издадена, ОД КОМПАНИИТЕ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА РАБОТА ВО СМЕНИ. За валидност на дозволата, производствените капацитети и другите компании кои работат во трета и четврта смена во времетраење на полицискиот час, потребно е овој образец да го вчитаат на нивен меморандум, со потпис и печат од одговорното лице во правното лице.

Работодавачите кои имаат работници во ноќна смена и за тоа се регистрирани, согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници за ноќна работа во ноќна смена меѓу 22,00 часот и 6,00 часот, должен е да ја извести инспекцијата на трудот (Државен инспекторат за труд), на следната електронска адреса: prijava@mtsp.gov.mk ​

Образец/Дозволата за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа.

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска, претседателот на ССМ, Дарко Димовски, Координаторот на канцеларијата на МОТ, Емил Крстановски и Наташа Мечкароска Симјаноска, проектен координатор на проектот, Зајакнување на социјалниот дијалог, одржа средба во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија.

На средбата се дискутираше за зајакнување на соработката помеѓу ДИТ и ССМ во поглед на постапувањето по пријавите на работниците за кршење на работничките права.

За таа цел, со поддршка на Меѓународната организација на труд се одвиваат активности за  креирање нова услуга – Мобилна апликација преку која работниците ќе можат до ССМ да доставуваат пријави за прекршување на законот и Колективниот договор, како и преземање на мерки од страна на ДИТ во заштита на работничките права.

Воедно, се дискутираше и за пријавите кои ССМ во изминатиот период ги доставува до Државниот инспекторат за труд за неисплатен регрес за годишен одмор, неисплатени плати, незаконски откази на договорите за вработување и слично.

Со цел продлабочување на соработката помеѓу Државниот инспекторат за труд и Сојузот на синдикати на Македонија меѓусебно се обврзаа да ги поттикнуваат работниците и  истовремено да ги охрабрат во пријавување на сите прекршувања за нивните права од работен однос.

Постапувањето на инспекторите од Државниот инспекторат за труд по преставките на граѓаните, инспекциските надзори  за време на пандемијата со Ковид-19, заедничките контроли со Управата за јавни приходи кај фирми кои зеле државна финансиска помош за плати на вработените а не исплатиле плати или исплатиле понизок износ од добиената помош, екипираноста на Државниот инспекторат за труд и како да се охрабрат граѓаните за пријавување на сите нерегуларности во врска со правата од работен однос, беа дел од прашањата на кои директорката Јована Тренчевска разговараше во утринската програма на првиот канал на  Македонската Радио Телевизија.

Денес директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска оствари средба со претседателката на Сојузот на стопански комори, Даниела Арсовска. Зајакнување на јавно-приватниот дијалог, унапредување на соработката и координацијата беше фокусот на денешната средба.
Соработката во иднина ќе се продлабочи со партнерски пристап на двете институции со цел интензивирање на превентивната и едукативна функција, но и преземање на заеднички активности за сузбивање на сивата економија.

Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска и директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска на денешната прес конференција информираа за заедничките контроли што ги спроведоа УЈП и ДИТ врз работодавачи на кои им била исплатена финансиска поддршка за исплата на плати и истите не ја префрлиле на сметката на работниците за исплата на плати. Лукаревска информираше дека УЈП и ДИТ уште во декември 2020 почнаа со координирани контроли кај овие даночни обврзници при што како критериум бил земен износот на добиена финансиска поддршка, бројот на вработени, обврзници кои немаат исплатено плата повеќе од еден месец и обврзници за кои се добиени пријави за неправилности во однос на исплата на плата. УЈП изврши контроли кај 60 даночни обврзници од дејностите : подготовка на оброци и служење на храна, изградба на згради, копнен транспорт и цевоводен транспорт, објекти за сместување, производствена дејност, трговија на мало, туристички агенции, градежништво итн. Од спроведените контроли УЈП утврди, дека кај 16 даночни обврзници е констатирано неисполнување на условот за добивање на финансиска поддршка во однос на намалување на приходите за одредени месеци, кај 7 даночни обврзници е намален бројот на вработени по месецот во кои е одобрена финансиска поддршка, од кои 1 даночен обврзник веќе имал извршено враќање на добиената финансиска поддршка, кај 2 даночни обврзници е констатирано неисполнување на условот за добивање на финансиска поддршка во однос на намалување на приходот и по однос на намалување на вработените кое е поголемо од предвиденото во Уредбата и Законот.

Лукаревска посочи дека работодавачите имаат обврска согласно уредбата, т.е. законот да ги вратат добиените финансиски средства во целост, заедно со камата согласно Законот за даночна постапка, доколку по извршена контрола од страна на УЈП и/или ДИТ се утврди дека не ги исполниле пропишаните услови. Работодавачот – корисник на финансиска поддршка кој дал Изјава за исполнетоста на условите за користење на финансиска поддршка, а не ги исполнил условите, ќе се применуваат одредбите од Кривичниот законик. Управата за јавни приходи соработува со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, со цел нивно понатамошно постапување, односно покренување на кривична постапка. Кај 2 даночни обврзници, УЈП се соочува со несоработка од страна на обврзникот и одговорните лица, поради што постапката е насочена до Управата за финансиска полиција. Кај истите овие обврзници, спроведени се контроли од страна на ДИТ за неисплатени плати на работниците.

Лукаревска рече и дека кај 11 даночни обврзници од текстилната и чевларска индустрија, како и обврзници кои се занимаваат со продажба на кондиторски производи, во тек е спроведување на насочени контроли по основ на данок на добивка, ДДВ и данок на личен доход, поради утврдени одредени отстапувања во податоците од даночните пријави и годишната сметка. Контролите на даноци се спроведуваат за изминатите 5 години. Директорката повторно го потенцираше механизмот на УЈП односно присилната наплата, како и контролниот механизам, вклучувајќи ги и координираните контроли со ДИТ и дојавата до други надлежни институции, се во насока на враќање на средствата од злоупотребата на државна помош и изрекување на казни за сторителите т.е. управителите за сторените злоупотреби.

Директорката на Државниот инспектоат за труд, рече дека ДИТ спроведе 74 надзори кај исто толку правни субјекти, а надзори спровеле и во 10 текстилни фабрики. Предмет на надзорите на ДИТ било тоа дали работодавачите им исплатиле плата и придонеси од плата на работниците (согласно чл.109 од Законот за работни односи) и дали исплатената плата е во износ на утврдената минимална плата утврдена со закон и утврдената основна плата во договорите за вработување (чл.107 од ЗРО и чл.2 од Законот за минимална плата).

Тренчевска посочи дека неправилности имало кај 41 работодавач, за што се донесени решенија со опомена-работодавачите да ги отстранат утврдените неправилности. Овие неправилности се однесуваа на неисплатена плата и придонеси од плата на работниците во рокот утврден во Закон за работни односи (најдоцна по истекот на 15 дена) како и доплата на плата до износот на минималната плата кај оние работодавачи кои исплатиле плата во износ понизок од утврдената минимална плата, утврдена со Законот за минимална плата (14.943,00 денари). По спроведените 17 контролни инспекциски надзори се утврди дека 10 работодавачи постапиле по донесените решенија и ја отстраниле неправилноста, односно им исплатиле плата на работниците, 6 работодавачи не постапиле по решението за опомена за што е изречена инспекциска мерка – решение со наредба согласно одредбите од ЗРО и даден е рок за постапување, а кај еден работодавач кој не постапил по решението со наредба изречена е глоба и издаден прекршочен платен налог. ( микро правен субјект до 10 вработени 200 евра за одговорното правно лице и 150 за одговорното лице во правното лице).

Тренчевска нагласи дека, спроведените контроли имаат превентивен ефект, што може да се констатира и од намалениот број на утврдени неправилности при инспекциските надзори, што значи дека превенцијата и зачестените инспекциски надзори доведоа до поголема одговорност кај работодавачите во почитувањето на законските одредби. За жал, сеуште има работодавачи кои не ги почитуваат законите а со тоа ги кршат работничките права. Државниот инспекторат за труд и во наредниот период ќе спроведува интензивни инспекциски надзори, и ќе бидат санкционирани сите оние работодавачи кои не ги почитуваат законските одредби.

Исто така ќе продолжиме со координираните акции со УЈП со цел платите на вработените, редовно и согласно закон да се исплаќаат како едно од основните права од работен однос.- рече Тренчевска.

Најчесто прекршоците се однесуваат за исплата на плати и додатоци на плата (прекувремена работа, додаток за минат труд), исплата на плата во износ помал од утврдената минимална плата, откази на договорите за вработување, непостоење на евиденција на работното време, прекршоци во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа – систематски лекарски прегледи за вработените, обуки за безбедности и здравје при работа, проценка на ризик, како и врз основа на Законот за заштита на населението од заразни болести – неистакнување на промотивен материјал за носење на заштитни маски на лицето, не се врши дезинфекција, нема поставено информација за спречување на ширење на ковид-19, необезбедување на канти за отпадоци со капак и хартиени марамчиња, како и непочитување на мерките за спречување на ширење на корона вирусот согласно Протоколот за превентивни мерки за сите работни места.

Светлана ВУКЧЕВИЌ

Оваа година се смета и за година на кршење на работничките права. Невладините организации и синдикатите почесто од порано алармираат за разни повреди на трудовата регулатива – од намалување на платите, делење откази, па до непочитување на протоколите на работните места и при организираниот превоз на работниците. Како ова го чувствувате во Инспекторатот, односно дали и за колку ви е зголемен обемот на работа?

-Не би се согласила во целост со Вашата констатација дека оваа година е година на кршење на работничките права за што истото ќе го поткрепам и со факти кои произлегуваат од извршената анализа на податоците од годишните извештаи за извештајниот период на инспекторите за 2018 и 2019 година и компарацијата на истите со податоците за извештајниот период од почетокот на пандемијата. Податоците со кои располага Државниот инспекторат за труд, покажуваат дека од почетокот на годината, односно од јануари до декември 2020 година Државниот инспекторат за труд, изврши 29.547 инспекциски надзори од кои со појавата на пандемијата од 13 март 2020 до 18 декември 2020 година извршени се 21.031 вонредни инспекциски надзори. Овие надзори се направени врз основа на пријави за непочитување на правата од работен однос, безбедност и здравје при работа, како и протоколите за работа донесени од страна на Владата, а со цел спречување на ширење на корона вирусот.
До Државниот инспекторат за труд во овој период, во Кол Центарот ( кој работи од понеделник до петок од 8,30 до 16,30), на веб страната на Инспекторатот dit.gov.mk, каде граѓаните можат да се обратат 24/7, како и на телефоните во Инспекторатот 02/3116 – 110 и 02/3296-310, поднесени се вкупно 5.594 пријави од кои 3.585 пријави се однесуваат за непочитување на мерките донесени од страна на Владата со цел спречување и ширење на вирусот и 2.009 пријави преку кои граѓаните побараа одредени информации за права од работен однос или за мерките кои беа донесени од страна на Владата.
Ако направиме споредба на состојбата во 2020 со претходните две години (2019 и 2018), податоците покажуваат дека во 2018 извршени се 30.814 надзори изречени се 8.128 мерки, а во 2019 извршени се вкупно 23.821 надзори и изречени се 5.780 мерки. Овие податоци покажуваат дека во 2020 година немаме поголеми отстапувања во бројот на извршените надзори ниту во изречените мерки и изречените глоби. Разликата помеѓу овие три години е што во 2020 година со прогласувањето на пандемијата зголемен е бројот на вонредните инспекциски надзори со цел да се постигне поголема усогласеност кај правните субјекти во делот на почитувањето на мерките и препораките на Владата заради заштита од ширење на зараза од ковид-19, а со тоа и овозможување на безбедни услови на работа на работниците во услови на пандемија.
Перцепцијата дека оваа година е година на поголеми прекршувања на работничките права е добиена во јавноста од причини што пандемијата во целост го промени начинот на функционирање и одвивање на работните процеси кај работодавачите а тоа директно се рефлектираше и врз правата на работниците, со тоа што во овој период на дел од работниците не им беа продолжени договорите за вработување склучени на определено време за дефиниран временски период и тоа најчесто од деловни причини (намален обем на работа, намален пласман и дотур на репроматеријали, затворени граници и сл.) а исто така беа изречени и спогодбени откажувања на договорите за вработувања.
Сакам да напомнам дека Државниот инспекторат за труд изрече инспекциски мерки во сите случаи каде имаше незаконит престанок на работниот однос и работниците беа вратени на работа со што беа заштитени работничките права утврдени со закон.
Како инспекторат будно ја следиме состојбата со корона вирусот, од аспект на нашите надлежности. Од ноември 2020 година со измените на Законот за заштита на населението од заразни болести, ДИТ доби нови надлежности да постапува и согласно одредбите на овој закон, а исто така постапуваме и согласно Одлуката на Влада за превентивни мерки и препораки за заштита од КОВИД 19 и Протоколот за превентивни мерки за сите работни места.
Постапуваме по сите пријави кои пристигнуваат до инспекторатот од страна на граѓаните, граѓанските организации и синдикатот. Со граѓанските организации и со синдикатот имаме одлична соработка. На иницијатива на министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, веќе втор месец, секоја среда одржуваме онлајн координативен состанок со претставници на граѓански организации кои дават бесплатна правна помош за правата од работен однос, со Синдикатот и Инспекциски совет. На овие состаноци разговараме за состојбата со работничките права во услови на пандемија, за сите неправилности за кои тие имаат сознанија и преземените активности од страна на Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд. Ваквите состаноци покажаа дека се одличен начин за уште подобра координација и меѓусебно информирање на сите засегнати страни во унапредувањето и заштитата на работничките права.

На што најмногу се жалат работниците, какви прекршувања на законите најчесто откривате при вашите контроли, што преземате и какви се резултатите?

-Државниот инспекторат за труд при извршените 29.547 инспекциски надзори, од јануари до декември има донесено вкупно 5.307 решенија за утврдени неправилности, за што издадени се 175 прекршочни платни налози од кои 15 се однесуваат за непочитување на Протоколот за превентивни мерки за сите работни места. Исто така поднесени се 50 барања за поведување на прекршочна постапка и 11 кривични пријави.
Најчесто прекршоците се однесуваат за исплата на плати и додатоци на плата (прекувремена работа, додаток за минат труд), исплата на плата во износ помал од утврдената минимална плата, откази на договорите за вработување, непостоење на евиденција на работното време, прекршоци во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа – систематски лекарски прегледи за вработените, обуки за безбедности и здравје при работа, проценка на ризик, како и врз основа на Законот за заштита на населението од заразни болести -не истакнување на промотивен материјал за носење на заштитни маски на лицето, не се врши дезинфекција, нема поставено информација за спречување на ширење на ковид-19, необезбедување на канти за отпадоци со капак и хартиени марамчиња, како и непочитување на мерките за спречување на ширење на корона вирусот согласно Протоколот за превентивни мерки за сите работни места.
При инспекциските надзори, кога се утврдуваат неправилности, инспекторот издава Решение со кое се опоменува работодавачот да ги отстрани утврдените неправилности во определениот рок утврден во донесеното решение и за тоа писмено да го извести инспекторот. Доколку во утврдениот рок, инспекторот не добие известување се врши контролен инспекциски надзор и врз основа на утврдената состојба односно доколку работодавачот не постапил по предметното решение се издава прекршочен платен налог со утврдена глоба и се поведува прекршочна постапка или се поднесува кривична пријава до основно јавно обвинителство, зависно од тежината на сторениот прекршок.
Речиси сите Инспекторати се жалат дека имаат недостаток на кадар. Каква е состојбата во Трудовиот инспекторат? Дали се најавени кадровски зајакнувања?

-Моменталната состојба на вработени во Државниот инспекторат за труд е 194 вработени лица, од кои 80 вработени во делот на администрација и 114 вработени во инспекциската служба и тоа 77 инспектори од областа на работните односи и 37 инспектори од областа на безбедност и здравје при работа. Во моментот има активен оглас за вработување на двајца советници инспектори (еден за работни односи и еден за безбедност и здравје при работа). Бројот на вработени во инспекцискиот дел ни оддалеку не задоволува со оглед на бројот на правните субјекти кои се предмет на контрола и надзор на ДИТ, како во областа РО така и во областа на БЗР. Верувам дека овие состојби во 2021 година во дел ке се надминат пред се со нови вработување на млади и компетентни кадри кои ќе можат да се надградат со потребните вештини и знаења за извршување на инспекциската работа за што имаме и поттик и безрезервна поддршката од Владата.

Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска најави дека заедно ќе вршите детален претрес во фирмите кои земале државна помош, а не исплатиле плати на вработените. Кој ќе биде вашиот дел од работата?

На 21 декември 2020 започнавме со координираните инспекциски надзори заедно со инспекторите од Управата за јавни приходи, кај правните субјекти кои го искористиле правото на финансиска поддршка од државата, а доделените средства не ги исплатиле за плати на вработените што беше и смислата и целта на таа помош. Инспекторите за труд ќе вршат инспекциски надзори кај овие правни субјекти во делот на исплата на плати и придонеси од плата согласно законските надлежности утврдени во ЗРО и ќе ја констатираат на записник состојбата. Во оние правни субјекти во кои ќе се утврдат неправилности при инспекцискиот надзор ќе се донесе инспекциска мерка со која работодавачот ке биде задолжен да ја исплати платата на работниците. ДИТ и УЈП планираат и во јануари 2021 да продолжат со интензивни надзори кај овие правни субјекти-фирми кои зеле државна помош, а исплатиле плати во износ помал од износот на државната помош. Од сите овие преземени активности, заедно со директорката на Управата за јавни приходи ќе ја информираме јавноста штом бидат изготвени извештаите од инспекциските надзори.

Од работодавците и синдикатите како потписници на Колективниот договор побаравте толкување која е најниската сума што може да се исплати како К-15. Дали добивте одговор и кои ќе бидат вашите активности по истекот на рокот за исплата на овој регрес?

-Со цел правилна и единствена примена на членот 35, став 1, точка 7 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, Државниот инспекторат за труд на 11 декември 2020 година достави барање за толкување до надлежната Комисија за толкување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Од страна на надлежната Комисија на 18 Декември 2020 година, беше доставен одговор. Во однос на прашањето за минималниот износ што може да се исплати како К-15, во одговорот е посочено дека согласно Спогодбата за изменување на Општиот колективен договор објавена во „Сл. Весник“ на РМ бр.119/15 од 14 јули 2015 година кај работодавачот кај кој настанале тешкотии во работењето, ценејќи ја економско-финансиската состојба на работодавачот, по задолжителна претходна консултација со синдикатот на ниво на гранка односно оддел, со спогодба потпишана од работодавачот и репрезентативната синдикална организација може да се утврди регрес за годишен одмор во помал износ од износот утврден со Општиот колективен договор. Кај работодавачите во кои нема формирано синдикат, спогодбата се потпишува со избран претставник од работниците.
Законскиот рок за исплата на К-15 истекува со 31.12.2020 година со што Државниот инспекторат за труд ќе ги интензивира инспекциските надзори по овој основ и ке постапува со приоритет и особено внимание по сите добиени претставки од подносителите со цел работодавачите да ја исполнат својата обврска кон работниците.

И пред оваа кризна година редовно имаше многу заобиколувања на регулативата за К-15, како на пример неисплата или исплата на минимални суми од само 100 денари, потоа префрлување на парите на сметките на работниците со обврска тие да му ги вратат на газдата. Има ли досега изречени казни за ваквите злоупотреби?

Општиот колективен договор не го пропишува минималниот износ на исплата на регресот за годишен одмор, туку во случај на економско финансиски тешкотии на работодавачот, дава можност за преговори на претставниците на синдикатот на ниво на гранка односно оддел со работодавачот за дефинирање на износот кој треба да се исплати на име регрес за годишен одмор – К-15, за што се потпишува спогодба. При вршењето на надзори, инспекторите вршат увид во спогодбата и утврдуваат дали истата се почитувала. Во случај кога нема синдикат тогаш таква спогодба се потпишува со избран претставник на работниците, за што при надзорите се бара на увид постапката за избор на претставник на работниците. За сите утврдени неправилности кои се утврдени во текот на инспекцискиот надзор се изрекува соодветна инспекциска мерка. Инспекторот може да изрече мерка врз основа на докази кои ги добива при вршењето на надзорот (исплатни листи, потпишана спогодба и сл.) Доколку има доказ за префрлување на пари на сметка на работникот и обврска истите да му бидат вратени на работодавачот, се доставува кривична пријава. Но, најчесто работниците не доставуваат таков доказ, и инспекторите не можат да преземат соодветни мерки.

Невладини организации објавија дека со години по ред некои работодавци како плата на работниците им префрлуваат само по неколку денари, им даваат само аванс од неколку илјади денари или им исплатуваат помалку од загарантираниот минимум. Велат дека тоа поминува во УЈП. Дали ги испитувате овие наводи и ако потврдите такви злоупотреби што можете да преземете како инспекторат?

-И кај нас пристигаат пријави за исплата на плата во износ под законски утврдениот износ за минимална плата. Законот за работни односи и Законот за минимална плата содржат прецизни одредби со кои се дефинира платата, за што во случај кога тие одредби не се почитуваат од страна на работодавачите, инспекторите со решение ги задолжуваат работодавачите да го исплатат износот на законски утврдената минимална плата. Ако работодавачите тоа не го сторат во законски утврдениот рок, се изрекува глоба за сторениот прекршок и доколку истата не се плати од сторителот се поведува прекршочна постапка.
Законот за работни односи и Законот на минимална плата не го познава институтот авансно плаќање и се постапува во согласност со нормите на наведените закони врз основа на кои работодавачите се задолжуваат да исплатат плата и придонеси од плата во износ утврден во согласност со склучените договори за вработување.

Превземено од vecer.press

Поради зголемениот број на преставки кои се со непотполни податоци,  Државниот инспекторат за труд ги известува граѓаните кои поднесуваат преставки (анонимни или од познат подносител) а со цел спроведување на  брз и ефикасен инспекциски надзор, задолжително да се наведуваат податоците за називот на работодавачот, седиште (точна и потполна адреса на деловното седиште каде  што работодавачот ја врши дејноста), дејност и град.
Доколку Образецот не ги содржи сите наведени податоци, пријавата ќе се смета за неуредна по која државниот трудов инспектор нема да постапува.

Државниот инспекторат за труд во изминатиот четиригодишен период интензивно учествуваше во активностите во рамки на Проектот на УСАИД North Macedonia за Модернизација на инспекциските служби имплементиран од Центар за развојни политики ИДЕАС ДеПо Скопје. Главната цел на проектот беше модернизација на инспекциските служби и воведување на модерен, лесно достапен, предвидлив инспекциски систем кој ќе настојува да постигне зголемена ефикасност на инспекциските служби.

Во рамки на активностите на проектот со поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација и Инспекцискиот совет и со учество на инспекциските служби беше унапредена законската рамка на инспекцискиот систем насочена кон зголемена ефикасност на инспекциските служби, се зајакнаа капацитетите и  знаењето на инспекторите во специфични области  со цел подобра ефикасност при спроведување на инспекцискиот надзор и се подобри  ефективноста на инспекциските служби  преку имплементација на софтверското решение Е инспектор.​

Благодарност од  Државниот инспекторат за труд до УСАИД и до сите вклучени институции и организации во имплементацијата на проектот.