Од  19-21 септември 2019 г. во организација на Советот на Европа и Европската Унија, во х.Дрим, Струга се одржа основна обука за Трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, како дел од проектот во рамките на Хоризонталниот инструмент (HF) за спречување и борба против трговија со луѓе во Северна Македонија (фаза II)- „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција II“.

На обуката учествуваа претставници од многу релевантни институции кои се директно инволвирани во случаите на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, меѓу кои и претставници на Државниот инспекторат за труд, кои покрај присуството, свој придонес дадоа и со директно учество на обуката, преку презентација на своето знаење и вештини, како и излагање на практични примери и вежби кои би им послужиле на учесниците во случај на идентификување на дело на трговија со луѓе заради трудова експлоатација.

Една од целите на обуката беше и зголемувањето на вештините на трудовите инспектори кои не ја поминале основната обука, како и откривање, упатување и прелиминарно идентификување на жртвите на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, врз основа на однапред дефинирани индикатори, како и зајакнување на меѓуинституционалната соработка и воспоставување контакти помеѓу трудовите инспектори и клучните чинители во борбата против трговијата со луѓе.

Со оглед на тоа што трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација во моментот претставува глобален проблем и е кривично дело со кое се ограничуваат и кршат основните човекови права, Државниот инспекторат за труд и понатаму ќе продолжи да дава свој придонес во борбата против овој феномен.

“Спроведувањето на албанскиот јазик во државните институции  полека станува прифатена како нормална реалност без никого да оштети. Како позитивен пример може да се земе Државниот инспекторат за труд на Република Северна Македонија , кој веќе ја спроведува во целост употребата на официалниот албански јазик  во сите акти и документи.

Почнувајќи од табелата за именувањето, ставена на влезот на ова институција и до наједноставните дописи, сите ги направил и продолжува да ги прави на два јазика значи на македонски и албански.

Цела ова работа е направена благодарение на волјата и упорноста на директорот на оваа институција  г-дин Алајдин Хавзиу кој со својата посветеност на целосен зконски начин, само со двајца преведувачи постигнал да го стави во официјална употреба албанскиот јазик.

Овој случај може да служи како добар пример и за сите други директори и функционери кои делумно го спроведувале законот или кои сеуште не отпочнале од разни причини.” – канцеларија за информација, Агенција за спроведување на јазикот.

Податоците се превземени од:
https://bashke.tv/zbatimi-i-gjuhes-shqipe-ne-inspektoratin-shteteror-te-punes-shembull-qe-duhet-ta-ndjekin-te-gjithe-funksionaret/

На 13.09.2019 година беше одржана  “Конференција за одржливост на проекти финансирани со ИПА средства”, во организација на Секторот за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА, при Министерството за финансии и Националниот координатор за авторизација (НАО), структури кои се одговорни за следење и надзор на одржливоста на проектите финансирани со ИПА средства.

Конференцијата е во рамките на проектот ,, Поддршка на националните власти за ефикасно исполнување на условите утврдени со договорите за финансирање и наодите од ревизија во врска со спроведувањето на ИПА ll помошта,, финансирано од ЕУ.

На истата беа соделени искуства и Упатсва за одржливост на проектите финансирани од ИПА од страна на Министерство за финанасии. Свое обраќање имаа заменик министерката за финансии, државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања, Националниот координатор за авторизација (НАО), како и претставник од Делегација на ЕУ.

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа(„Службен весник на РМ’’ бр.53/13,137/13, 164/13,158/14,15/15,129/15,192/15 и 30/16) работодавецот е должен да  обезбеди соодветни услови на работа кои нема да го загрозат  животот и здравјето на работниците.

Со проценка на ризик се утврдуваат  работни места  на кои работникот може  да биде изложен на високи температури и/или топлинско зрачење  односно неповолни микроклиматски услови и се утврдуваат мерки кои работодавецот треба да ги превземе за намалување на ризикот на најмала можна мерка.

 

Доктор специјалист по медицина на труд

треба да ги има во предвид работните места со ризик од изложеност на високи температури

 

        Работни места на отворен простор:

градежни работници, земјоделци, градинари,работници во сообраќај.

работници кои изведуваат теренска работа, продавачи на отворени пазари,

пожарникари, полицајци, војници и др;

  Работни места во затворен простор:

Сите работни места кои не се климатизирани и каде што има експозиција на високи температури и топлинско зрачење;

Сите работници кои работат во услови на изложеност на високи температури, се изложени на  топлински стрес.  Топлински стрес  се дефинира како физичка и физиолошка реакција на работникот на  температурата  на која е изложен на неговото работно место.

Работодавецот не може да влијае на надворешните фактори како што се соларно зрачење, температура и влажност на воздухот, али може со соодветна примена на правилата на заштита  на работа, во голема мерка  да го избегне или намали ризикот од топлинскиот стрес.

 

 • Потребни се координирани, заеднички активности на ниво на претпријатието со кое докторот има склучено договор согласно Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ ’’бр. бр.53/13,137/13, 164/13,158/14,15/15, 129/15,192/15 и 30/16).

 

 • Во услови на топлотни бранови, доктор специјалист по медицина на трудот, покрај

редовните превентивни медицински прегледи, може да спроведе и вонредни прегледи

на вулнерабилни групи работници: работници со понапредната возраст, работници со зголемена телесна тежина,бремени работнички, хронично болни ( кардиоваскуларни , метаболни,респираторни, бубрежни, хепатални, гастроинтестинални и ЦНС заболувања  др.)

 • Индивидуални совети, препораки и едукативен пристап е неопходен, како и консултации со матичниот лекар во врска со препорачаната терапија и евентуален предлог за боледување.
 • Заедничката акција се остварува преку соработка на специјалистот по медицина на трудот, работодавецот и работниците;

 

 1. Препораки до работодавецот

 

 • Проверка на техничко-технолошки колективни мерки за заштита  (адекватна вентилација и по можност климатизација).
 • Контролирање на микроклиматските параметри;
 • Обезбедување на минимум една климатизирана просторија со функција на „засолниште” (каде вработените можат да се разладуваат извесен период во текот на работата);
 • Промени во организацијата на работниот процес ( работа во смени, ротација на работниците и сл.)
 • Избегнување на работа на отворено во за време на најтоплиот период на денот ( 11-17 часот) или нејзино редуцирање.
 • Редуцирање на тешка физичка работа; Почести паузи во текот на работата, разладување на  вработените со обезбедување на климатизирани простори и доволно разладени  течности  за пиење;
 • Смалување на интензитетот на работата и нормите во производството.
 • Избегнување на прекувремената работа. Прекин на работата при потреба;
 • Поттикнување на самопријавувањето на симптомите кај вработените;
 • Обезбедување на адекватни лични заштитни средства;
 • Внимателност со вулнерабилните вработени (постари работници, хронични болни, лица со прекумерна телесна тежина, бремени жени и др.) и нивно прераспределување (оние што не се во добра физичка кондиција да бидат преместени на полесни работни места);
 • Запознавање на работниците со ризикот на работното место од високи температури, можните штетни ефекти по здравјето  како и со мерките за работа на безбеден начин.
 • Запознавање на вработените со процесот на аклиматизација или адаптирање на организмот на високи температури кој делумно се постигнува за 7 дена, а комплетно за 20 дена( што треба да се има предвид при вклучување на неаклиматизиран работник во работниот процес );
 • Предупредување на вработените за зголемената опасност од несреќи при работа (пожари). Посебно внимание и надзор при работа со хемиски материи заради поголема опасност од интоксикација;

 

 1. Препораки до вработените
 • Правилен режим на исхрана со доволно минерали, белковини, витамини; -повеќе овошје, зеленчук, без многу масти.

Лесен оброк пред работа, дополнителен оброк во текот на работата, а најобилен и енергетски најсилен оброк  по завршената работа

 • Пиење течности , 2 л вода минимум дневно, при услови на големи горештини се препорачува земање 1 чаша вода на 20 мин. интервали,да не се користат напитоци со алкохол и кофеин (заради опасност од дехидратација);при засилено потење и интензивна физичка активност да се пие минерална вода ( со јаглендвеоксид и електролити) поради можен губиток не само на течности туку и на електролити
 • Земање лекови само во консултација со својот доктор
 • Соодветен режим на одмор со кратки паузи во текот на работата;
 • Доволно спиење дома;
 • Намалување на интензитетот на физичките активности, туширање и разладување.
 • На работа на отворено, во услови на изложеност на сончеви зраци да се користат креми за сончање со заштитетн фактор (30 и повеќе)

 

Користење на лични заштитни средства

 • Работната облека од лесна порозна ткаенина (од природни влакна, светла боја, памук, лен), а при работа на отворен простор – очила и капи и шешири со доволно голем обод за заштита на глава. Отстранување на облека која го смалува потењето. Менување на  облеката при значајно потење.

 

 Прва помош на работното место

 • Препознавање на симптоми за топлотно исцрпување или топлотен удар (исцрпеност, слабост, замор, главоболки, несвестица, бледило, вртоглавица, повраќање, вознемиреност, конфузија, колапс, конвулзии, шок)
 • Самопријавување на симптомите, грижа за колегите (будност за појава на симптоми)
 • Оние кои што имаат симптоми не смее да се дозволи да одат дома додека не се стабилизираат (најголемиот бројна смртни случаи од топлотен удар се случуваат на пат за дома)
 • Согласно законска регулатива, неопходна е едукација на одредени работници за пружање прва помош.

Работник кој има здравствени тешкотии поради  изложеност на висока темепература, веднаш  треба да се тргне во „засолниште“-  климатизирана  или разладена просторија,или доколку нема друга можност-под сенка. Потребно е работникот да се разлади  со отстранување на вишок  облека, лесно полевање или прскање со вода  собна температура), разладување (ако има)  со вентилатор,  ставање влажни  облоги на глава ( чело, околу врат).

Доколку работникот  е свесен,треба се стави во легната положба на грб, со кревање нозе на повисоко и давање што повеќе течности да пие.

Доколку не е при свеста, работникот се врти во бочна положба и веднаш се бара итна медицинска помош со повик 194, која ќе oбезбеди професионална медицинска помош и по потреба транспорт во соодветна медицинска установа.

Кратки информации за заштита од топлотен бран заинтересираните може да добијат и од брошурата објавена на web страницата на Државниот инспекторат за труд www.dit.gov.mk.