Со цел примена на уредбите на Владата, трудовиот инспекторат изминатиов период направил над 7000 вонредни инспекциски контроли, информира раководителот на сектор, Амир Имери, во Скопски агол на „Утрински брифинг“ на „Слободна ТВ“.

-На терен се соочуваме со разни проблеми. Има случаи кога на работниците им се откажуваат договорите за вработување. Во тој случај Трудовиот инспекторат донесува решение по утврдување на фактичката состојба и отстранување на недостатоците утврдени со записник. Во тој случај даваме рок за да се исправат недостатоците. Имаме враќање на работници, исплати на плата, вели Имери.

Што се однесува на почитувањето на правото на работниците да останат дома доколку се во ризична група од заболување со коронавирус, тој нагласува дека свеста кај работодавците е зголемена.

Прочитајте и…  Рама се закани со нови рестриктивни мерки: Економијата паѓа и расте, мртвите не можат да оживеат

-Морам да кажам дека работодавците ги почитуваат препораките, и со тоа покажуваат зголемена свест, и работниците треба да бидат поодговорни. При инспекциски надзор, инспекторите се многу внимателни кога станува збор за одредбите донесени од Владата, со цел спречување на ширењето на Ковид 19. Главниот фокус е носење маски, користење средства за дезинфекција и држење дистанца. А, овие мерки се почитуваат, објаснува Имери.

Трудовиот инспекторат врши инспекција и на исплата на платите.

-Од 7.000 инспекциски контроли, донесени се 750 решенија да им се исплатат на работниците плати, во согласност со Закот за работни односи. Доколку не ги почитуваат решенијата следуваат прекршочни пријави против работодавачите, а работниците имаат право да поднесат и приватна тужба пред Основен суд, вели Имери.

Прочитајте и…  Добри вести од САД: Започна тестирање на лек против коронавирусот

Во однос на отпуштањата од работа, тој нагласува дека се трудат да нема масовни отпуштања.

-Гледаме да нема масивно отпуштање од работа. Кога гледаме дека има над 20 отпуштања одеднаш, гледаме дали е испочитувана формалната страна. Доколку не е, му наложуваме на работодавецот да ги врати работниците на работа, рече Имери.

Сите кои сакаат да пријават неправилност, тоа можат да го направат на веб странат на Трудовиот инспекторат, www.dit.gov.mk и prijava@mtsp.gov.mk

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 април 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО
ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА
БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 И ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Со оваа уредба со законска сила се уредува носењето лична заштита на лицето заради
спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот
COVID-19 и заштита на населението, како и надзорот над спроведувањето на носењето
лична заштита на лицето, за време на траењето на вонредната состојба.

Превзеди ја уредбата.

Со препораките на Владата до компаниите поврзани со корона пандемијата, работодавачите добија нови насоки како да ја организираат работата, а работниците – дополнителни права во насока на поголема лична заштита и грижа за семејствата. За тоа колку компаниите ги прифаќаат и почитуваат правата на своите вработени, и колку работниците се борат за истите, InStore разговараше со Аљајдин Хавзиу, директор на Државниот инспекторат за труд. 

Колку претставки се поднесени против работодавачи до Државниот инспекторат за труд од кога почнаа да се спроведуваат владините препораки за Ковид-19? На какви кршења на правата најчесто се жалат работниците?  

-Од почетокот на кризата, од 11 март 2020 година (обработени податоци) до Државниот инспекторат за труд се пристигнати вкупно 736 претставки, и тоа преку интернет страницата, телефонски јавувања во кол-центарот и специјалниот е-маил отворен само за кризата, poplaki@mtsp.gov.mk. Од претставките, 209 се однесуваат на непочитување на правото за платено отсуство за родители кои имаат деца до 10 години, 193 претставки се за отказни решенија, додека 334 претставки се по различни основи за прекршување на правата на работниците согласно Законот за работни односи и Законот за безбедност и здравје при работа.

Од кој сектор се компаниите кои во актуелната ситуација, најчесто ги кршат работничките права? 

-Добивме претставки од повеќе дејности на економските оператори, а најбројните се од текстилната и од прехранбената индустрија.

Каков вид на санкции изрече Државниот инспекторат за труд досега,  за компании кои не ги почитуваат владините препораки – предупредувања, парични казни, кривични пријави….? Дали и колку работодавачи се казнети за непочитување на мерката – да пуштат дома родител на дете до 10 години?  

– Државниот инспекторат за труд, до овој момент нема поднесено прекршочни или кривични пријави за економските опеаратори за претставките кои досега се обработени. По претставка, инспекторот утврдува фактичка состојба на лице место. Ако има повреди на правата од работен однос, инспекторот носи решение со задолжување да се исправи одредена состојба во законски определениот рок. До овој момент, сите фирми имаат постапено по решението на инспектор, вклучувајќи ги и претставките за родители на деца до 10 години. Нагласувам дека оваа состојба е до моментот кога го правиме интервјуто.

Што би им советувале на работниците, како да ве најдат ако сакаат да пријават повреда на право од работен однос? Која е вашата препорака до компаниите во овој период, а со оглед на менталитетот што некаде уште преовладува – да не се почитуваат правата?

-Државниот инспекторат за труд во континуитет работи согласно годишна програма за надзори (редовни). Претставките не можеме однапред да ги планираме, но тие добиваат предност од моментот кога истите ќе ги добиеме и по нив се постапува. Работниците имаат неколку можности за пријавување, и тоа: лично (физички) да дојдат до Дирекцијата или до некоја од 32-те подрачни единици; преку интернет страната на Државниот инспекторат за труд; преку кол-центарот, преку телефоните во Дирекцијата..Претставките можат да бидат од познат подносител, но и во анонимна форма. Околу констатациите дека компаниите имаат менталитет да не се плашат од казни, не можам да се произнесам, бидејќи секоја од нив има свое размислување и поставување пред законите. Инспекторите при надзор постапуваат согласно законските одредби и во зависност од утврдената фактичка состојба, носат решение за истата.

С.С.З.

Владата го разгледа Записникот од Триесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 18 април 2020 година.

Превзеди го целиот документ

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината и начинот на исплата на паричниот надомест по основ на склучен договор за дело на лица ангажирани во органите на државната власт, регулаторните тела, агенции, државни комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и градот Скопје

Во период од 06.04.2020 до 09.04.2020 година, ДИТ има регистрирано вкупно 219 пријави од граѓани од кои 48 пријави се однесуваат за непочитување на мерките против Вирусот, а 171 се од информативен каркатер..

Приказа по оператори:

 • Call центарот 151 31 за период од 06 до 09.04.2020 година регистрирани се вкупно 148 пријави, од кои 129 се однесуваат за информации во врска со донесените мерки на Владата, а останатите 19 јавување се однесуваат за непочитување на истите. и тоа:
  • 06.04.2020 – 40 јавување – 2 за непочитување на мерките
  • 07.04.2020 – 46 јавување – 3 за непочитување на мерките
  • 08.04.2020 – 39 јавување – 4 за непочитување на мерките
  • 09.04.2020 – 23 јавување – 10 за непочитување на мерките
 • Во истиот период на Веб страната на ДИТ се регистрирани 37 пријави од кои 17 се однесуваат за непочитување на препораките на Владата, 20 се од информативен карактер.
 • Мејлот poplaki@dit.gov.mk регистрирани се 34 пријави од кои 12 се за непочитување на мерките, останатите 22 се од информативен карактер.

Согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници во ноќна работа ( од 22 до 06 часот ) е должен да ја извести Инспекцијата на трудот.

Имено, работодавачите се должни да го известат Инспекторатот согласно обврските кои произлегуваат од Законот за работните односи Законот за безбедност и здравје при работа и тоа :

Известување за работа на државен празник,

Известување за прекувремена работа,

Известување за ноќна работа,

Известување за започнување со дејност,

Известување за започнување со градежни работи,

Известување за несреќа на работа

Горенаведените образци се доставуваат до Подрачните Единици на ДИТ, но може да се достави и електронски на мејот: prijava@mtsp.gov.mk

 

Во период од 11.03.2020 до 31.03.2020, Државниот инспекторат за труд има регистрирано вукпно 1454 пријави од граѓани, од кои 830 пријави се однесуваат за Информации во врска со мерките донесени од Владата за спречување на Корона вирусот, а останатите 624 пријави се однесуваат за непочитување на мерките донесени од Владата за спречување на ширење на Корона вирусот.

Согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници во ноќна работа ( од 22 до 06 часот ) е должен да ја извести Инспекцијата на трудот.
Објавениот образец Известување за ноќна работа може да се достави и електронски на мејот :
prijava@mtsp.gov.mk