Во текот на изминатата работна недела од 20.09. до 24.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 235 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Во овој извештаен период, издадени се 55 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19, како и решенија за утврдени неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа.

При надзорите било затечено 1  вработено лице кое не ја почитувало мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истото му бил врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност.

Направени се исто така 29 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија. 

Во текот на изминатата работна недела државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 252 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Од вкупниот број на надзори извршени се 54 редовни надзори, 161 вонредни надзори и 37 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија. 

Во овој извештаен период, издадени се 37 решенија со опомена за утврдени неправилности и недостатоци  по различни основи од Законот за работни односи и идадени се 8 решенија со наредба за непостапување по решението со опомена.

Издадени се 11 прекршочни платни налози за сторен прекршок и утврдена глоба во истите во зависност од големината на правниот субјект.

Поднесено е едно барање за поведување на прекршочна постапка заради неисплата на глоба во законскиот рок.​

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска, заедно со Националната координаторка и Државна секретарка во Министерството за внатрешни работи Магдалена Несторовска учествуваа на конференција на тема „Проценка на ризици и спречување на трговија со луѓе во синџирите на снабдување“ која се одржува на 23-24 септември 2021г во Белград.
Во насока на превенирање и спречување на трговијата со луѓе со цел трудова екслоатација во синџирите на снабдување, беа разгледани прашања и проблеми со кои се соочуваат земјите, споделени беа искуства, модели, упатства, закони и иницијативи од регионот. Отворени беа прашањата поврзани со политики на општествено одговорни јавни набавки во насока на почитувањето на човековите права од страна на приватни и јавни бизниси. Споделени беа искуства од Законите во Франција, презентирана анализа и искуство во неговата имплементација како и презентирани беа постоечките политики и предизвици во примената на податоците за набавки и ризици од трговија со луѓе.

Настанот се одржа во организација на Мисијата на ОБСЕ во Србија, заедно со Канцеларијата на специјалниот претставник и координатор на ОБСЕ за борба против трговија со луѓе и во соработка со Канцеларијата за координација на активностите против трговија со луѓе при Министерството за внатрешни работи од Србија. Учество земаа високи претставници од Националните комисии на државите во регионот од Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија и Црна Гора, претставници на стопанските комори, граѓански здруженија, судии и претставници на државни институции.

Во текот на изминатата работна недела од 13.09. до 17.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 269 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија.

Во овој извештаен период, издадени се 50 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19, како и решенија за утврдени неправилности и недостатоци од областа на безбедност и здравје при работа. Изречена е и една инспекциска мерка забрана за работа за небезбедни услови на градилиште.  

При надзорите било затечено 1  вработено лице кое не ја почитувало мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истото му бил врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Поведени се 2 прекршочни постапки со врачување на прекршочни платни налози, едната за неспроведени обврски на работодавачите од областа на безбедност и здравје при работа, а другата за вршење на нерегистрирана дејност.

Направени се исто така 31 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојабата по истекот на рокот од издадените решенија.

Во текот на работна недела од 06.09. до 10.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 206 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Во овој извештаен период, издадени се 27 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор
 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

При надзорите беа затечени 3 вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 50 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија. 

Државниот инспекторат за труд по зачестените јавувања на  граѓани околу мерката за ослободувањето од работа на бремените жени укажува дека согласно владина одлука, објавена во Службен весник, бремените жени се ослободуваат од работа и работни обврски со физичко присуство на работното место, до завршување на Пандемијата со КОВИД-19, прогласена од Светската здравствена организација.

Содржината на мерките е регулирана со членот 13, точка 11 и членот 16 од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест КОВИД-19, предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена, објавена во Службен весник на 04.11.2020 година.

Отсуството од работа и работни обврски со физичко присуство бремените жени кај работодавачот го оправдуваат со приложување на потврда од матичен гинеколог.

Заштитата на бремените работнички ги опфаќа сите, без разлика дали се во приватниот или државниот, односно јавниот сектор. Мерката треба да ја почитуваат сите работодавачи, без исклучок, дури и ако работничката даде согласност за одење на работа, бидејќи доколку дојде до несакани последици поради непочитувањето на мерката, одговорноста ќе биде на работодавачот.

Секое непочитување на оваа мерка од страна на работодавачите, ќе биде санкционирано согласно закон.

Ги известуваме сите граѓани дека на веб страната на Државниот инспекторат за труд  www.dit.gov.mk можат да пријават неправилности и непочитување на мерките за заштита од Корона вирусот донесени од Владата.

Оваа соопштение го објавуваме по изразениот интерес околу обврската за работа и работни обврски со физичко присуство на работното место, на бремените жени.​

Извештај за извршени надзори врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на ширење Ковид 19  во работните простории кај работодавачите во период 30.08.21 до 03.09.2021

Во текот на работна недела од 30.08. до 03.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 218 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите производство,трговија на големо и мало, угостителство. Во овој извештаен период, издадени се 11 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.
 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,

При надзорите беа затечени вработенo лицe коe не ја почитувал мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истиот веднаш му  беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 33 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија. 

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.​

Извештај за извршени надзори врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на ширење Ковид 19  во работните простории кај работодавачите  во период 23.08.21 до 27.08.2021

Во текот на работна недела од 23.08. до 27.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 203 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите производство, трговија на големо и мало, угостителство. Во овој извештаен период, издадени се 20 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,

 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор

 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,

При надзорите беа затечени 6  вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 34 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојбата по истекот на рокот од издадените решенија.

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.

Во текот на работна недела од 16.08. до 20.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 151 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите трговија на големо и мало, угостителство . Во овој извештаен период, издадени се 15 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор
 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,,
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

При надзорите беа затечени 10 вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 20 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојабата по истекот на рокот од издадените решенија. 

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.

Актуелната епидемиолошка состојба во државата и значително зголемениот број на новозаразени случаи од вирусот Ковид-19, ги засили инспекциските надзори на инспекторите врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на неговото ширење во работните простории кај работодавачите! 

Во текот на работна недела од 09.08. до 13.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 222 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите трговија и угостителство. Во овој извештаен период, издадени се 32 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, како превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки и соодветни наменски протоколи за спречување на ширењето на заразната болест Ковид-19. Решенијата најчесто беа издадени за:

 • Поставување на диспанзери (средства) за дезинфекција на раце на влез од работните простории,
 • Знаци и упатства со информативна содржина на влезот и во работните простории за користење на заштитна маска, дезинфекција на раце, држење на дистанца од 1,5-2 м во работниот простор,
 • Одбележување на прописното растојание меѓу клиентите во работниот простор од 1,5-2 м,
 • Редовно чистење и дезинфицирање на работните површини и простори и други мерки.

При надзорите беа затечени 13  вработени лица кои не ја почитувале мерката-носење на заштитна маска на лицето во затворен простор и на истите веднаш им беше врачен прекршочен платен налог со изречена глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност. Доколку вработеното лице ја плати глобата во рок од 8 дена, истото ќе плати 50% од изречената глоба, а доколку не ја плати, инспекторот ќе поднесе прекршочна пријава до надлежниот орган.

Направени се исто така 13 контролни инспекциски надзори за утврдување на состојабата по истекот на рокот од издадените решенија. 

И во наредниот период, надзорите на инспекторите ќе продолжат со засилено темпо во интерес на јавното здравје, а заради превенирање и заштита на вработените од ширење на заразната болест Ковид-19.

Засилените инспекциски надзори во услови на топлотен бран(портокалова фаза) го постигнаа очекуваниот ефект!

Во периодот од 29.07. до 06.08.2021 год. на целата територија на Република Северна Македонија беше прогласена портокалова фаза. Во тој временски интервал, активностите на Државниот инспекторат за труд беа насочени во контрола над спроведувањето на препораките на Владата во услови на тополотен бран (прекинување на активностите за дејности кои вршат работи на отворено од 11 до 17 часот, реорганизација на работното време, почести паузи, обезбедување засолништа од директна изложеност на сонце, обезбедување течности и лична заштитна опрема на вработените за заштита од сонце и др.).

Инспекторите за труд во овој период извршија вкупно 190 инспекциски надзори претежно во дејноста градежништво, а исто така и во дејностите производство и транспорт.

Во надзорите кои беа извршени до 11 часот, на работодавачите им се укажуваше на препораките и им се дава решенија со наредба да се придржуваат кон препораките на Владата, а во надзорите кои беа извршени по 11 часот, на сите затекнати работодавачи кои работат на отворено им се даваа решенија со забрана за работа во временски интервал од 11 до 17 часот. Во периодот на траење на портокаловата фаза беа издадени 39 решенија со наредба и 16 решенија за забрана за работа. На работодавачите на кои им беше дадено решение или забрана, во периодот од 11 до 17 часот, им беше направен контролен надзор. Беа извршени вкупно 31 контролен надзор, при што беше констатирано дека работодавачите ги почитуваат решенијата или забраните изречени од страна на инспекторите.