Годишен план за 2018 година по месеци  со предвидени дејности за контролa

               Месеци                                               Дејности
ЈАНУАРИ Трговија и Услужни дејност ,Текстилна индустрија,  Производство на леб и бели печива, и угостителство
ФЕВРУАРИ Преработувачка индустрија ,Трговија и услужни дејности , угостителство, Текстилна индустрија
МАРТ Градежништво ,Земјоделство ,  угостителство,трговија и услужни дејности , Заштитни друштва, Текстилна индустрија
АПРИЛ Tекстилна индустрија ,земјоделство, , градежништво, угостителство, трговија и услужни дејности,
МАЈ Градежништво,Рударство и вадење на камен,Производство, , Угостителство,Трговија ,  Услужни дејности  и Туристички агенции, Текстилна индустрија
ЈУНИ Угостителство, Преработувачка месна индустрија,градежништво, ,трговија , услужни дејности,Сообраќај и транспорт и Текстилна индустрија
ЈУЛИ Градежништво  ,бензински пумпи, автоперални,поправка на мотори и моторни возила, ,угостителство,трговија и услужни дејности, Текстилна индустрија
АВГУСТ Трговија и услужни дејност,  Угостителство ,Текстилна индустрија,градежништво,
СЕПТЕМВРИ  Прехранбена и конзервна индустрија, Откуп на земјоделски производи,  угостителство,трговија и услужни дејности, образование, Текстилна индустрија
ОКТОМВРИ Шумарство, Снабдување со електрична енергија ,гас ,пареа , ,Градежништво , угостителство,трговија и услужни дејности Текстилна индустрија и заштитни друштва
НОЕМВРИ Приватни здравствени установи, Снабдување со вода ,Агенции за привремени вработувања, градежништво, угостителство, , трговија и услужни дејности, образование, Текстилна индустрија
ДЕКЕМВРИ Финансиска дејност и дејност на осигурување, текстилна,градежништво, угостителство,трговија и услужни дејности

                                                                                                       

ДИРЕКТОР

Ајадин Хавзиу