Пријава од анонимен подносител
Работни односи / Безбедност и здравје при работа
Aнонимен подносител
Податоци за пријавениот работодавач
Пријавен работодавач
Назив:
Седиште и место:
Дејност на работодавецот:
На што се однесува Вашата претставка
- Краток опис:

  
Пријава од познат подносител
Работни односи / Безбедност и здравје при работа
Подносител на пријавата (преставката)
Физичко / Правно лице
Име и Презиме:
Адреса:
Контакт:
Друг работодавач
Синдикат
Државен орган
Здружение
Други
Податоци за пријавениот работодавач
Пријавен работодавач
Назив:
Седиште и место:
Дејност на работодавецот:
На што се однесува Вашата претставка
- Краток опис:
  
ПРИЈАВА
ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ
Пополнете една од долунаведените пријави за да пријавите работа на црно.
ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

Поддржано од Кралството Холандија
Добредојдовте на веб страницата
на Државниот инспекторат за труд
Ние се бориме против сивата економија.
Таа го кочи развојот на државата, го спречува развојот на економијата.

Се бориме против нелојалната конкуренција.
Таа не дозволува бизнисот да оди напред, им наштетува на совесните работодавци кои се грижат за своите вработени.

Се бориме за правата на работниците.
Секој работник има право на здравствено и пензиско осигурување и сигурна иднина. Ние се грижиме тоа и да го добијат.

Ние се бориме бизнисот да оди напред.
КОНТРОЛА
САМ СВОЈ ИНСПЕКТОР
Намената на контролните листи е работодавецот сам да провери дали ја поседува сета потребна документација согласно законските прописи и пополнатите листи да ги достави до подрачниот Државен инспекторат за труд.
На тој начин, секој работодавец е сам свој инспектор, а Државниот инспекторат за труд има евиденција дека фирмата ги исполнува сите законски обврски.

Доколку работодавецот не достави пополнети контролни листови надлежниот инспектор на трудот ќе ги посети просториите на работодавецот и ќе изврши инспекциски надзор за проверка на состојбата
Партизански одреди бр. 48 а
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: 02/3116 110 факс: 02/3224 504
развиено од: Synapse
Copyright © 2010 Државен Инспекторат за Труд